Trường Thực nghiệm GDPT Tây Ninh


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Trên cơ sở đề thi cấp huyện, tỉnh, quốc gia năm học 2015 - 2016, mình bổ sung thêm lời giải nhằm giúp cho các bé có tài liệu ôn thi, thêm tự tin khi bước vào vòng thi cấp huyện, tỉnh và quốc gia.

Các bạn có thể tải toàn bộ: Đề và đáp án ôn thi vòng huyện Toán tiếng Anh (Math ViOlympic) lớp 4 NH 2016 - 2017 tại đây.

Exam 1: Đỉnh núi trí tuệ

16 biscuit packs weight 4 kilograms. How many grams is the weight of a biscuit packs? Answer: 250


Giải:
Đổi 4kg = 4000g
Số gam của 1 cái bánh bích quy là: 4000 : 16 = 250 (g)

27 x 29 + 29 x … + 46 x 71 = 4600. The missing number is … Answer: 19


Giải:
Ta có:
27 x 29 + 29 x … + 46 x 71 = 4600
29 x … = 4600 - 27 x 29 - 46 x 71
29 x … = 4600 - 783 - 3266
29 x … = 551
… = 551 : 29
… = 19

An even number M is divisible by 5 if the last digit of M is … Answer: 0


Giải:
Số chẵn chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là 0

Betty has 25 marbles. Andrew has 7 marbles more than Carl. Carl has 9 marbles less than Betty. How many marbles does Andrew have? Answer: 23


Giải:
Số viên bi Carl có là: 25 - 9 = 16 (viên)
Số viên bi Carl có là: 16 + 7 = 23 (viên)

Calculate: 1350 : 45 = … Answer: 30

Calculate: 3640 : 14 = … Answer: 260

Convert: 4km2 = …m2. Answer: 4000000


Find the area of the parallelogram below? Answer: 40

Answer: 40

Giải:
Diện tích hình bình hành là: 8 x 5 = 40 (cm2)

Find the value of b such that the number 73b4 is divisible by 9? Answer: 4


Giải:
Số chia hết cho 9 có tổng các chữ số của nó chia hết cho 9
Ta có: 7 + 3 + b + 4 = b + 14
Suy ra: b = 4

Find the value of x such that 81420 : x = 345. Answer: 236


Giải:
Ta có: x = 81420 : 345 = 236

If x/7 = 45/63 then x = … Answer: 5


Giải:
Ta có: x = 45 x 7 : 63 = 5

Jane buys 22 candies for three children, Anna, Mary and Peter. Anna eats twice as many candies as Mary. Peter eats more candies than Mary but less than Anna. How many candies does Peter eat? Answer: 7


Giải:
Cách 1:
Vì: Anna ăn số kẹo gấp 2 lần Mary và Peter ăn số kẹo nhiều hơn Mary nhưng ít hơn Anna nên ta có sơ đồ sau:
Số kẹo Mary đã ăn là: !----------!
Số kẹo Anna đã ăn là: !----------!----------!
Số kẹo Peter đã ăn là: !----------!----!
Suy ra: Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 2 + 1 = 4 (phần)
Suy ra: 1 phần tương ứng với số kẹo là: 22 : 4 = 5 (phần, dư 2)
Suy ra: Số kẹo Peter đã ăn là: 5 + 2 = 7 (viên)

Cách 2:
Gọi:
Số kẹo Anna đã ăn là a
Số kẹo Mary đã ăn là b
Số kẹo Peter đã ăn là c
Theo bài ra ta có:
a + b + c = 22 (1)
a = 2 x b (2)
b < c < a (3)
Thay (2) vào (1) ta được:
2 x b + b + c = 22
3 x b = 22 - c
3 x b = 21 + (1 - c) (4)
Vì 21 chia hết cho 3. Suy ra: (1 - c) chia hết cho 3
Vì (1 - c) chia hết cho 3, suy ra: c có thể nhận các giá trị là: 1, 4, 7, 10
Nếu c = 1 thì 3 x b = 21 + (1 - c) = 21. Suy ra: b = 7 (loại vì b > c)
Nếu c = 4 thì 3 x b = 21 + (1 - c) = 18. Suy ra: b = 6 (loại vì b > c)
Nếu c = 7 thì 3 x b = 21 + (1 - c) = 15. Suy ra: b = 5 (nhận)
Nếu c = 10 thì 3 x b = 21 + (1 - c) = 12. Suy ra: b = 4 và a = 2 x b = 2 x 4 = 8 (loại vì a < c)
Vậy: Số kẹo Peter đã ăn là 7 viên

Katie has 300 cakes. She gives 12 of them to each of five her friends. How many cakes are left over? Answer: 240


Giải:
Số bánh Katie đã cho đi là: 12 x 5 = 60 (cái)
Số bánh Katie còn lại là: 300 - 60 = 240 (cái)

One pack of pencils has fifteen pencils. Four other packs have twenty pencils each. What is the total pencils in these five packs? Answer: 95


Giải:
Hộp thứ nhất có số bút chì là: 15 (cây)
4 hộp còn lại có số bút chì là: 20 x 4 = 80 (cây)
Tổng số bút chì có trong 5 hộp là: 15 + 80 = 95 (cây)

The 14 people at a party are 7 couples. Each man shakes hands with everyone except his own wife. No two women shake hands with each other. What is the total number of handshakes among these 14 peoples? Answer: 63


Giải:
Vì câu này hơi lắt léo, mình xin phép được tạm dịch như sau: “Trong 1 bữa tiệc có 14 người chia thành 7 cặp. Mỗi người nam đều bắt tay với mọi người trừ vợ anh ta. Không có hai người nữ nào bắt tay với nhau. Hỏi tổng số cái bắt tay của 14 người đó là bao nhiêu?”
Để giải được bài này, trước hết các bé cần nắm được công thức tính cái bắt tay. Nếu có n người thì số cái bắt tay là: n(n - 1) : 2

Sau đây là lời giải của bài này:  

Nếu cả 14 người đều bắt tay nhau thì số cái bắt tay là: 14(14 -1) : 2 = 91 (cái)
Vì có 7 người nam không bắt tay với vợ mình. Nên số cái bắt tay cần phải trừ đi là: 7 (cái)
Vì không có 2 người nữ nào bắt tay với nhau. Nên số cái bắt tay cần phải trừ đi tiếp là: 7(7 -1) : 2 = 21 (cái)
Tổng số cái bắt tay là: 91 - 7 - 21 = 63 (cái)

The average of 27 and 69 is… Answer: 48

Giải:
Trung bình cộng của 27 và 69 là: (27 + 69) : 2 = 48

The number of fractions m/n such that m + n = 2016 is… Answer: 2016


Giải:
“The number of fractions m/n such that m + n = 2016 is…” tạm dịch: "Số các phân số m/n thỏa mãn điều kiện: m + n = 2016"
Vì n phải khác 0 cho nên m sẽ có các giá trị từ 0 đến 2015. Suy ra: Số số hạng của m là: (2015 - 0) : 1 + 1 = 2016 (số số hạng). Tương ứng với m thì n sẽ nhận các giá trị từ 2016 giảm xuống đến 1. Như vậy ta có 2016 phân số m/n thỏa mãn điều kiện đề bài.

The pages of a book are consecutively numbered from 1 to N. There are 636 digits are there in this numbering. The value of N is … Answer: 248

Giải:
Từ trang 1 đến trang 9 có số chữ số là: 9 (chữ số)
Từ trang 10 đến trang 99 có số số hạng là: 99 - 10 + 1 = 90 (số hạng). Suy ra: Số chữ số là: 90 x 2 = 180 (chữ số)
Số chữ số còn lại là: 636 - 9 - 180 = 447 (chữ số)
Số trang tương ứng với 447 chữ số là: 447 : 3 = 149 (trang)
Giá trị của N là: 99 + 149 = 248 (trang)

The perimeter of a rectangular garden is 120m. Its length is 40m. Find its with? Answer: 20

Giải:
Chiều rộng hình chữ nhật là: 120 : 2 - 40 = 20 (m)

The sum of all 3 - digit numbers that are greater than 156 is... Answer: 487254

Giải:
Số có 3 chữ số đầu tiên lớn hơn 156 là: 157
Số có 3 chữ số cuối cùng lớn hơn 156 là: 999
Số số hạng là: 999 - 157 + 1 = 843
Tổng của tất cả các số có 3 chữ số lớn hơn 156 là: (157 + 999) x 843 : 2 = 487254

The sum of all natural numbers that are smaller than 500 and divisible by 5 is... Answer: 24750

Giải:
Số đầu tiên nhỏ hơn 500 và chia hết cho 5 là: 0
Số cuối cùng nhỏ hơn 500 và chia hết cho 5 là: 495
Đơn vị khoảng cách: 5
Số số hạng là: (495 - 0) : 5 + 1 = 100
Tổng của tất cả các số nhỏ hơn 500 và chia hết cho 5 là: (0 + 495) x 110 : 2 = 24750

The sum of two numbers is 124 and their difference is 36. What is the value of the larger number? Answer: 80

Giải:
Số lớn là: (124 + 36) : 2 = 80

The weight of green box is four times the weight of red box. Green box is 9kg heavier than red box. The weight of green box is …kg? Answer: 12

Giải:
Tỉ số giữa cái hộp màu xanh lá cây và cái hộp màu đỏ là: 4/1
Hiệu số phần bằng nhau là: 4 - 1 = 3 (phần)
Cái hộp màu xanh lá cây cân nặng là: 9 : 3 x 4 = 12 (kg)

There are … five - digit numbers. Answer: 90000

Giải:
Số các số có 5 chữ số là: 99999 - 10000 + 1 = 90000 (số)

Twenty cups of coffee cost $40. Jane has to pay $... for thirty six such cups of coffe? Answer: 72

Giải:
Giá tiền 1 cái cốc là: 40 : 20 = 2 ($)
Số tiền Jane phải trả là: 36 x 2 = 72 ($)

Using each of the digits 2, 3, 5 and 6 exactly once, form two 2 - digit number. What is the difference between the largest possible product and the smallest possible product of two such numbers? Answer: 62x53-25x36=2386

Giải:
Tích lớn nhất có thể có là: 53 x 62 = 3286
Tích nhỏ nhất có thể có là: 25 x 36 = 900
Hiệu của hai tích trên là: 3286 - 900 = 2386

Giải thích thêm: Mấu chốt của bài này là mỗi chữ số chỉ được phép dùng một lần. Cho nên mặc dù có thể tạo được những số có tích lớn hơn và nhỏ hơn hai tích ở trên nhưng đều bị loại vì không thỏa mãn đề bài là mỗi chử số chỉ được dùng 1 lần duy nhất. Mời bạn xem thêm bảng thống kê các tích được tạo thành dưới đây:


Which of following numbers is not divisible by 3? 273, 468, 587, 960. Answer: 587

Giải:
Ta có: 5 + 8 + 7 = 20. Suy ra: Số 587 không chia hết cho 3

Exam 2: Chọn cặp bằng nhau


The number of fractions a/b such that a + b = 2015 (=The greatest fraction a/b such that a - b = 2014)

The number of fractions a/b such that a + b = 2014 (=The greatest fraction a/b such that a + b = 2015)

Exam 3: Vượt chướng ngại vật

A boy standing upside down saw in a mirror a girl wearing a shirt with a number as shown below. What is the actual number on the girl’s shirt? Answer: 605


Giải:
Do bạn trai trồng cây chuối cho nên số ở trên áo của bạn nữ bị lật ngược. Số đúng là 605

A Physical lab lasts one hour. What fraction of the lab is completed 35 minutes after it begins? Answer: 7/12


Giải:
Ta có: 35/60 = 7/12

A store sells three different gift items costing 20 dollars, 40 dollars and 70 dollars, and three kinds of gift boxes costing 30 dollars, 50 dollars and 80 dollars. Helen buys one gift item and a gift box. How many different values can her total bill be? Answer: 6

Giải:
Vì Helen mua 1 gift item và 1 gift box cho nên hóa đơn xuất ra sẽ là tổng giá tiền của hai món hàng trên. Có 3 gift item và 3 gift box nên số hóa đơn xuất ra nhiều nhất là 3 x 3 = 9 hóa đơn. Trong 9 hóa đơn đó có 3 cặp hóa đơn có giá trị bằng nhau; thí dụ như: 40 + 80 = 50 + 70 = 120. Cho nên chỉ còn 6 giá trị hóa đơn khác nhau.

Mời các bạn xem bảng bên dưới:

Món hàng
Giá tiền ($)
Giá tiền ($)
Giá tiền ($)
Gift items
20
40
70
Gift boxes
30
50
80
Tổng số tiền phải thanh toán trên hóa đơn
20 + 30 = 50
20 + 50 = 70
20 + 80 = 100
40 + 30 = 70
40 + 50 = 90
40 + 80 = 120
70 + 30 = 100
70 + 50 = 120
70 + 80 = 150

Anh Vien was one of 18 athletes in the swimming team. They are numbered from 1 to 18. The sum of the numbers of the other 17 athletes is 155. What is Anh Vien number? Answer: 16

Giải:
Tổng tất cả các số áo của 18 vận động viên là: (1 + 18) x 18 : 2 = 171
Số áo của Ánh Viên là: 171 - 155 = 16

Joseph choose a whole number and multiplied it by nine. Which of the following numbers could not be his answer? Answer: 36363


Giải:
Ta có: 3 + 6 + 3 + 6 + 3 = 21
Suy ra: Số 36363 không chia hết cho 9

One of the following two - digit number is attached at the and of 2016 to make a six - digit number. Which number is attached if six - digit number is divisible by 3, 4 and 7? Answer: 84


Giải:
Dễ thấy cả 4 số,  201636, 201612, 201684, 201648 đều chia hết cho cả 3 và 4
Xét số 201684, ta có:
20168 : 4 x 2 = 2521
252 : 1 x 2 = 126
12 : 6 x 2 = 1
Suy ra: Số 201684 chia hết cho 7
Số phải tìm là: 84

Peter is taller than Edward but shorter than Jacob. Charlie is taller than John but shorter than Peter. Who is the tallest? Answer: Jacob

Giải:
Vì Charlie thấp hơn Peter mà Peter thấp hơn Jacob. Suy ra: Người cao nhất là Jacob

The area of this parallelogram is …cm2. Answer: 28


Giải:
Diện tích hình bình hành là: 7 x 4 = 28 (cm2)

The figure below show four squares of equal size. The shaded part of each is removed. Of the resulting figures, whole perimeter is equal to the perimeter of the uncut square?


The following figures are formed by identicl squares. Which figure has the smallest perimeter?


The total weight of 3 apples is equal to that of 4 bananas, and the total weight of 5 bananas is equal to that of 6 oranges. How many apples have the same total weight as 24 oranges? Answer: 15


Giải:
Vì trọng lượng của 5 quả chuối bằng trọng lượng của 6 quả cam, suy ra: Trọng lượng của 24 quả cam bằng trọng lượng của số quả chuối là: 5 x 24 : 6 = 20 (quả chuối)
Vì trọng lượng của 3 quả táo bằng trọng lượng của 4 quả chuối, suy ra: Trọng lượng của 20 quả chuối bằng trọng lượng của số quả táo là: 3 x 20 : 4 = 15 (quả táo)
Vậy: 18 quả táo có trọng lượng bằng 24 quả cam

There are four kids. If we compute the total ages of three of them at a time, the sums are 21, 24, 30 and 27 respectively. What is the difference in age between the oldest and the youngers among these four kids? Answer: 9

Giải:
Hiệu tuổi đứa trẻ lớn nhất và nhỏ nhất trong 4 đứa trẻ là: 30 - 21 = 9 (tuổi)

We want to cut a 28m wire into shorter wires of length 4m. We can only cut one piece of stick at a time. How many cuts are required? Answer: 6Giải:
Số lần cắt là: 28 : 4 - 1 = 6 (lần)

What fraction matches the following image? Answer: 2/5


What is the value of 5/3 - 3/2? Answer: 1/6


What is this fraction in the simplest terms? 27/36 = ? Answer: 3/4
When 76 is divisible by a number, the remainder is 6. Which of following can not the value of that number? Answer: 5


Giải:
Vì số dư là 6 nên số chia không thể là 5

Which list of numbers is ordered from least to greatest? 3/12, 2/3, 1/5, 3/4. Answer: 1/5, 3/12, 2/3, 3/4
Bài viết có sử dụng lời giải của bạn Trợ giáo.

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ: Đề và đáp án ôn thi vòng 9 (vòng tỉnh) Toán tiếng Anh (Math ViOlympic) lớp 4 NH 2016 - 2017 tại đây.

Exam 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1:
What is the remainder when 65870 is divided by 8?
Answer: 6

Giải:
Ta có: 65870 : 8 = 8233 (dư 6)
Vậy: Số dư là: 6

Question 2:
What number should be placed in the box to make ?

Answer: 18

Giải:
Ta có:
(□ - 8)/15 = 2/3
(□ - 8) x 3 = 2 x 15
□ x 3 - 8 x 3 = 30
□ x 3 = 30 + 8 x 3
□ x 3 = 30 + 24
□ x 3 = 54
□ = 54 : 3
□ = 18

Question 3:
The expression 4 x 1000 + 5 x 100 + 4 x 1 is equal to 4504

Giải:
Kết quả của phép tính là: 4 x 1000 + 5 x 100 + 4 x 1 = 4000 + 500 + 4 = 4504

Question 4:
Mya has 10000 dollars in bills of 40 dollars.How many 40 dollars- bills does she have?
Answer: 250 40 dollars- bills.

Giải:
Số hóa đơn có giá trị 40 đô la Mya có là: 10000 : 40 = 250 (hóa đơn)

Question 5:
A large box of candies and a small box of candies together cost 13 dollars. If the large box costs 5 dollars more than the small box, what is the price of the small box of candies?
Answer: 4 dollars.

Giải:
Tổng giá tiền của hai cái hộp là: 13 đô la
Hiệu giá tiền của hai cái hộp là: 5
Giá tiền của cái hộp nhỏ là: (13 - 5) : 2 = 4 (đô la)

Question 6:
Five years ago, Sarah was 7 years old. Two years later, she will be 14 years old.

Giải:
Tuổi của Sarah sau 2 năm nữa là: 7 + 5 + 2 = 14 (tuổi)

Question 7:
Six students had an orange eating contest. The graph shows the number of oranges eaten by each student. Mary ate the fewest oranges and Jack ate the fewest. How many more oranges did Jack eat than Mary?

Answer: 5 oranges.

Chú ý:
Câu: “Mary ate the fewest oranges and Jack ate the fewest” không chính xác vì trên biểu đồ không có thể hiện hai người ăn ít nhất như nhau.
Do đáp án của chương trình là 5 nên câu trên có thể phải sửa lại là: “Mary ate the fewest oranges and Jack ate the greatest

Nếu Mary ăn ít nhất thì số quả cam Mary ăn là 1 quả
Nếu Jack ăn nhiều nhất thì số quả cam Jack ăn là 6 quả
Số quả cam Jack ăn nhiều hơn Mary là: 6 - 1 = 5 (quả)

Question 8:
The numbers from 1 to 1000 are written. How many of these numbers have at least two digits 5?
Answer: 28 numbers.

Giải:
Số đầu tiên có hai chữ số 5 là số 55
Số cuối cùng có ba chữ số 5 là số 555
Ta tìm các số có ba chữ số còn lại mà trong mỗi số đó có ít nhất hai chữ số 5:
Trường hợp số có dạng a55 có 8 số (loại chữ số 0 và 5)
Trường hợp số có dạng 5a5 có 9 số (loại chữ số 5)
Trường hợp số có dạng 55a có 9 số (loại chữ số 5)
Vậy: Số các số từ 1 đến 1000 mà trong mỗi số đó có ít nhất hai chữ số 5 là: 1 + 1 + 8 + 9 + 9= 28 (số)

Question 9:
A fraction is equal to 2/5. The sum of its denominator and its numerator is 91. What is the difference between the denominator and numerator of this fraction?
Answer: 39

Giải:
Tổng của mẫu số và tử số là: 91
Tỉ số giữa tử số và mẫu số là: 2 : 5
Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 5 = 7 (phần)
Tử số là: 91 : 7 x 2 = 26
Mẫu số là: 91 - 26 = 65
Hiệu mẫu số và tử số là: 65 - 26 = 39

Question 10:
Five students do an exam with a maximum score of 50. The scores of four of the students are 41, 44, 46 and 49. The average of five students’ scores is the same as the score of the fifth student. The score of the fifth student is 45

Giải:
Tổng số điểm của bốn bạn là: 41 + 44 + 46 + 49 = 180 (điểm)
Số điểm trung bình của bốn bạn này là: 180 : 4 = 45 (điểm)
Vì điểm trung bình của cả 5 bạn giống với điểm trung bình của bạn thứ năm, suy ra: Điểm trung bình của bạn thứ năm là: 45 (điểm)

Exam 2: Fill in the blank with the suitable number

A movie theatre has eleven rows of seats. The rows are numbered from 1 to 11. Odd - numbered have 14 seats and even - numbered row have 15 seats. How many seats are there in the theatre? Answer: 159

Giải:
Số hàng ghế lẻ là: (11 - 1) : 2 + 1 = 6 (hàng)
Số hàng ghế chẵn là: 11 - 6 = 5 (hàng)
Tổng số ghế của hàng lẻ là: 14 x 6 = 84 (ghế)
Tổng số ghế của hàng chẵn là: 15 x 5 = 75 (ghế)
Tổng số ghế là: 84 + 75 = 159 (ghế)

Find x such that x : 8/9 = 27/40. Answer: 3/5Giải:
Theo bài ra ta có: Tổng các số hàng ngang, hàng dọc và hàng chéo bằng nhau và bằng: 18 + 15 + 12 = 45
Suy ra: Chữ số hàng chéo còn thiếu là: 45 - 14 - 15 = 16
Suy ra x là: 45 - 18 - 16 = 11


Giải:
Theo bài ra ta có phòng của Anna và phòng khách là hình vuông
Ta có: 9 = 3 x 3. Suy ra: Cạnh hình vuông phòng của Anna là 3 m
Ta có: 16 = 4 x 4. Suy ra: Cạnh hình vuông phòng khách là 4 m
Suy ra: Chiều dài phòng ăn là: 20 : 4 = 5 (m)
Suy ra: Chiều dài nhà bếp là: 4 + 5 - 3 = 6 (m)
Diện tích nhà bếp là: 3 x 6 = 18 (m2)


Giải:
Ta nhận thấy rằng m có thể nhận các giá trị từ 1 đến 9
Ứng với các giá trị của m, ta được n có giá trị từ 9 đến 1
Suy ra: m + n = 9 + 10 = 10

Last year, Bob’s age is divisible by 7. This year, his age is divisible by 5. In how many years will Bob be 27 years old? Answer: 12

Giải:
Theo bài ra ta có: Năm ngoái tuổi của Bob chia hết cho 7. Năm nay tuổi của cậu ấy chia hết cho 5. Suy ra: Năm ngoái Bob 14 tuổi, năm nay cậy ấy 15 tuổi
Thời gian từ bây giờ đến khi cậy ấy 27 tuổi là: 27 - 15 = 12 (năm)

Nick has 3/5 of a dollar and Emma has 3/10 of a dollar. Together they have … Answer: $ 9/10


Giải:
Ta có: 3/5 + 3/10 = (3 x 2)/(5 x 2) + 3/10 = 6/10 + 3/10 = 9/10

Ten million added to ten thousand equals … Answer: 10010000

Giải:
Ta có: 10000000 + 10000 = 10010000

The area of a rectangular garden is 36m2. Its has a length of 9m. its perimeter, in metres, is … Answer: 26

Giải:
Chiều rộng hình chữ nhật là: 36 : 9 = 4 (m)
Chu vi hình chữ nhật là: (9 + 4) x 2 = 26 (m)


Giải:
Ta có: 4/15 x 25/16 = (1 x 5)/(3 x 4) = 5/15


Giải:
Ta có: 3/10 + 5/1000 + 9/100 = (3 x 100)/(10 x 100) + 5/1000 + (9 x 10)/(100 x 10) = (300 + 5 + 90)/1000 = 395/1000 = 79/200


Giải:
Ta có:
9 x 5 - ? x 8 = 29
45 - 29 = ? x 8
16 = ? x 8
? = 16 : 8
? = 2

The value of 1/12 : 1/8 of a dollar. Answer: 2/3


Giải:
Ta có: 1/12 : 1/8 = 1/12 x 8/1 = 8/12 = 2/3


Giải:
Ta có: (5 x 6)/10 = 30/10 = 3

Exam 3: Cóc vàng tài ba

Anna scored 325 points during the badminton season. If her average point was 13 per game, how many games did she play? Answer: 25

Giải:
Số ván cầu lông Anna đã thi đấu là: 325 : 13 = 25 (ván)

If a machine produces 90 items in one minute, how many items would it produce in 20 second? Answer: 30

Giải:
Số sản phẩm sản xuất được trong 20 giây là: 90 : 60 x 20 = 30 (sản phẩm)

Sophia plants ten trees every three minutes. If she continutes planting at the same rate, how long will it take she to plant 250 trees? Answer: 1 1/4 h


The average of five different natural number is 4. If the difference between the largest and smallest of these numbers is as large as possible, what is the average of the other three numbers? Answer: 2


Chú ý:
Câu: “If the difference between the largest and smallest of these numbers is as large as possible” có nghĩa là số lớn nhất trừ cho số nhỏ nhất thì bằng số lớn nhất.

Câu: “If the difference between the largest and smallest of these numbers is as large as possible, what is the average of the other three numbers?” có nghĩa là số lớn nhất trừ cho số nhỏ nhất thì bằng số lớn nhất và trung bình cộng của ba số còn lại là bao nhiêu? Vì đầu bài cho trung bình cộng của 5 số nên nếu ta bỏ số đầu và số cuối thì trung bình cộng của ba số còn lại cũng sẽ không thay đổi và vẫn bằng 4.

Do đáp án của chương trình là 2 nên câu trên có thể phải sửa lại là: “If the difference between the largest and smallest of these numbers is as large as possible, and if we erase the largest number and number before of the largest number, what is the average of the other three numbers?”

The average of the number 21, 23, 25 and 27 is … Answer: 24


Giải:
Ta có: (21 + 23 + 25 + 27) : 4 = 24

The digits 1, 2, 3, 4, 5 and 6 are each placed in one of the boxes so that the resulting product is correct. If each of the six digits is used exactly once, the digit represented by “?” is … Answer: 3


Giải:
Đề bài yêu cầu mỗi chữ số chỉ được sử dụng 1 lần duy nhất
Ta có: 54 x 3 = 162
Suy ra: ? = 3


Giải:
Theo bài ra ta có: 2 khối hình hộp chữ nhật cân nặng bằng 6 khối hình cầu. Suy ra: 1 khối hình hộp chữ nhật cân nặng bằng 3 khối hình cầu
Suy ra: 1 khối hình hộp chữ nhật và 5 khối hình cầu cân nặng bằng 2 khối hình hộp chữ nhật và 2 khối hình cầu

The perimeter of a rectangle is 3 times its length. If the perimeter is 120cm, the area of the rectangle is … Answer: 800 cm2


Giải:
Chiều dài hình chữ nhật là: 120 : 3 = 40 (cm)
Chiều rộng hình chữ nhật là: 120 : 2 - 40 = 20 (cm)
Diện tích hình chữ nhật là: 40 x 20 = 800 (cm2)

The value of 40 + 60000 + 500 + 30 is … Answer: 60570


Which number should be replace the blank? Answer: 96


Giải:
Ta có: □ = 3 x 4 x 8 = 96

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ: Đề và đáp án ôn thi vòng 10 (cấp Quốc gia) Toán tiếng Anh (Math ViOlympic) lớp 4 NH 2016 - 2017 tại đây.

Exam 1: Cóc vàng tài ba


Giải:
Ta nhận thấy tất cả các ô đen đều nằm trên hai đường chéo mà tổng số ô đen bằng 201. Suy ra số lượng ô đen trên 1 đường chéo là (201 + 1) : 2 = 101 (ô). Từ đó suy ra số lượng ô trên 1 cạnh là 101 ô.
Tổng số ô (cả trắng và đen) của hình vuông trên là 101 x 101 = 10201 (ô)
Vậy số lượng ô trắng là 10201 - 201 = 10000 (ô)

Anna bought 40 jellybeans. Which statement is INCORRECT? Answer: She can divide the beans equally into three groups.


Giải:
Câu: “She can divide the beans equally into three groups” sai vì 40 không chia hết cho 3

Bob chose a natural number and multiplied it by four. Which of following numbers could not be his answer? Answer: 4846


Giải:
Vì 46 không chia hết cho 4, suy ra: 4846 không phải là kết quả của phép nhân một số tự nhiên với 4

Donald Trump has 10 grandchidren, all of different ages. Anna is the eldest. The sum of ages grandchidren is 190. At least how old is Anna? Answer: 24


Giải:
Tuổi trung bình của 10 người cháu là: 190 : 10 = 19 (tuổi)
Vì có 10 người nên nếu muốn số tuổi của Anna là ít nhất nhưng vẫn lớn hơn tất cả những người khác thì số tuổi của Anna phải là: 19 + 10 : 2 = 24 (tuổi)

Given five numbers, the average of two numbers is 17 and the average of the other three numbers is 12. The average of all these numbers is… Answer: 14


Giải:
Tổng của hai số đầu tiên là: 17 x 2 = 34
Tổng của ba số còn lại là: 12 x 3 = 36
Tổng của năm số là: 34 + 36 = 70
Trung bình cộng của tất cả các số là: 70 : 5 = 14

In the following expression: 20 - 16 +7 : 36 x 12, if “+” means “x”; “-” means “+”; “:” means “-” and “x” means “:” then its value is… Answer: 129


Giải:
Nếu ta thay đổi các phép tính theo quy luật: “+” nghĩa là “x”; “-” nghĩa là “+”; “:” nghĩa là “-” và “x” nghĩa là “:” thì giá trị của biểu thức là:
20 + 16 x 7 - 36 : 12
= 20 + 112 - 3
= 132 - 3
= 129

Suppose all counting numbers are arranged in column as shown at right. Under what letter will the number 2016 appear? Answer: F


Giải:
Chọn F vì 2016 chia hết cho 7 và 14

The area of the following rhombus is … Answer: 60cm2


Giải:
Đổi: 2dm = 20cm
Diện tích hình thoi là: 6 x 20 : 2 = 60 (cm2)

The value of expression: A = 1/2016 + 3/2016 + 5/2016 + ... + 2015/2016 is… Answer: 504


Giải:
Ta có:
A = 1/2016 + 3/2016 + 5/2016 + ... + 2015/2016
A = (1 + 3 + 5 + ... + 2015)/2016
Xét tử số, ta có:
* Số số hạng của tổng là: (2015 - 1) : 2 + 1 = 1008
* Tổng là: (2015 + 1) x 1008 : 2 = 2016 x 504
Suy ra:
A = (2016 x 504)/2016
A = 504

Which of following numbers is smaller than 55606149 and larger than 55604896? Answer: 55605268


Giải:
4 đáp án chương trình đề nghị là: 55614186, 55695346, 55605268 và 55601982
Trong 4 đáp án đó thì chỉ có đáp án 55605268 là thỏa mãn điều kiện nhỏ hơn 55606149 và lớn hơn 55604896

Exam number 2: Fill in the blank with the suitable number

Question 1:
Fill the missing number in the blank
44444 = 40000 +400+ 4040 + 4

Question 2:
The average of 4, 8, x and 13 is 8. The value of x is 7

Giải:
Tổng 4 số là: 8 x 4 = 32
Tổng 3 số còn lại là: 4 + 8 + 13 = 25
Giá trị của x là: 32 - 25 = 7

Question 3:
The following chart shows the number of fruits in a shop. There are 40 more oranges than peaches.


Giải:
Theo sơ đồ thì số quả cam hơn số quả đào là: 60 - 20 = 40

Question 4:
How many zero digits are there in ten million?
Answer: 7

Giải:
Có tất cả 7 chữ số 0 trong số mười triệu

Question 5:
The sum of two fractions 1/2 and 1/3 is a fraction with denominator of 12. Find its numerator
Answer: 10

Giải:
Tổng của hai phân số 1/2 và 1/3 có mẫu số là 12 thì tổng là: 6/12 + 4/12 = 10/12
Vậy tử số là: 10

Question 6:
Three pumpkins are weighed in pairs in all possible ways. The weights of all these pairs are 8kg, 9kg and 11kg. How much does the lightest pumpkin weight?
Answer: 3 kg.


Giải:
Theo bài ra, ta có trung bình cộng của ba quả bí là (8 + 9 + 11) : 2 = 14 (kg)
Vậy quả bí quả nhẹ nhất là 14 - 11 = 3 (kg)

Question 7:
The floor of a rectangular room is covered with square tiles. The room is 24 tiles long and 16 tiles wide. The number of tiles in the outer border of the floor is 76


Giải:
Số lượng viên gạch hình vuông bao quanh cái sàn nhà hình chữ nhật là: (24 + 16) x 2 - 4 = 76 (viên)
Giải thích thêm: Ta lấy chu vi hình chữ nhật trừ cho 4 vì số lượng viên gạch ở 4 góc là trùng nhau

Question 8:
It takes Jack 42 minutes to cut a long log of wood into seven pieces. How long will it take him to cut that log of wood into nine pieces?
Answer: 56 minutes.

Giải:
Để cưa khúc gỗ thành 7 miếng, cần phải cưa 6 lần. Suy ra thời gian để cưa 1 lần là: 42 : 6 = 7 (phút)
Để cưa khúc gỗ thành 9 miếng, cần phải cưa 8 lần. Vậy thời gian để cưa khúc gỗ thành 9 miếng là: 7 x 8 = 56 (phút)

Question 9:
There are 3 children in a family,Jack,Mary and Peter.Mary can clean the house for 1 hour.Jack can do thesame job for 2 hours and Peter needs 6 hours. If they do the job together then they need 36 minutes.

Giải:
Đặt a là thời gian họ làm chung công việc với nhau
Theo bài ra, ta có: 1 + 1/2 + 1/6 = 1/a
Giải ra, ta được a = 3/5 giờ = 36 phút

Question 10:
MNPQ is a square that is made up of two identical rectangles and two squares of area 9 cm2 and 16 cm2. The area of the square MNPQ is 49 cm2.

Giải:

Diện tích hình vuông thứ nhất là 9 cm2. Suy ra cạnh của nó là 3 cm
Diện tích hình vuông thứ hai là 16 cm2. Suy ra cạnh của nó là 4 cm
Do đó để MNPQ là hình vuông ta cần phải có thêm hai hình chữ nhật giống hệt nhau có chiều rộng bằng 3 cm và chiều dài bằng 4 cm
Suy ra diện tích của hình vuông MNPQ là: 7 x 7 = 49 (cm2)

Exam 3: Vượt chướng ngại vật

Bài này chủ yếu là các bài toán có hình. Xin các bạn cảm phiền xem trực tiếp trong file đính kèm.

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết