Trường Thực nghiệm GDPT Tây Ninh


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ: Đề và đáp án vòng 1 thi Toán tiếng Anh (Math ViOlympic) lớp 4 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Exam 1: Sắp xếp


Sắp xếp theo thứ tự bên dưới (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới):

(3+4+5)x(2x2-4)14:720-1712:3
12-721:34x23x2+3
The smallest 2 - digit numberTwelve4x5-74x3+2
6x6-211x10+6The value of y if y-4=132x3x3
3x(5+2)5x7-1020x3:2(12-7)x6+1
7x8-171/3 of 120Result of 9x7+19x9-9
1/4 of 320The smallest 3 - digit numberResult of 7x7+55The value of y such that y+12=120
Sum of 36, 37 and 385x5x5500:5+1500:5

Exam 2: Vượt chướng ngại vật


3 years 10 months = … months. Anwers: 46

Alice’s Pet rabbit weighs 500g. Jane’s Pet dog is ten times as heavy as Alice’s Pet rabbit. What is the weight of the dog? Anwers: 5kg

Calculate: 7 + 10 + 13 + 16 + … + M = ... (M is the 91st term of this sequence). Anwers: 12922

Bài giải chi tiết:
Xét tổng: 7 + 10 + 13 + 16 + … + M, ta có:
Số hạng đầu là: 7
Số hạng cuối là: M
Khoảng cách giữa các số hạng là 3
Số số hạng của tổng là: 91
Giá trị của số hạng thứ 91 là: M = 7 + (91 - 1) x 3 = 277
Giá trị của biểu thức trên là: (7 + 277) x 91 : 2 = 12922

Calculate: 15 x 3 x 2 = ... Anwers: 90

Calculate: 93 - 72 : 8 = ... Anwers: 84

Calculate: 205 + 60 + 3 = ... Anwers: 268

Calculate: 432 + 9 x 4 = ... Anwers: 468

Calculate: 9876 : 6 x 6 = ... Anwers: 9876

Find the difference between the fourth and the first number in the sequence: 13; 14; 15; 16; 17; 18. Anwers: 3

Bài giải chi tiết:
16 - 13 = 3

Find the value of a if a : 4 = 12. Anwers: 48

Find the value of a if a x 5 = 125 x 5. Anwers: 125

Find the value of y if 36 - y = 20. Anwers: 16

Find the value of y if y + 8 = 57. Anwers: 49

How many 100g are there in 4kg? Anwers: 40

If 3 x y = 24, then y =... Anwers: 8

If 77 - b = 7, then b =... Anwers: 70

If y - (145+56) = 121, then y =... Anwers: 322

In 48 107, the digit “8” is in the … place. Anwers: Thousands

In the number 4926, the digit “2” is in the … place. Anwers: Tens

John had $84. He spent half of this amount on transport and ¼ of this mount on shirt. How much money did he spend altogether? Anwers: 63

Bài giải chi tiết:
Số tiền John đã sử dụng cho phương tiện di chuyển là: 84 : 2 = ($) 42
Số tiền John đã sử dụng cho áo sơ mi là: 84 : 4 = ($) 21
Số tiền John đã sử dụng là: 84 - 42 - 21 = ($) 63

Mary had 69 boxes of chocolate left after she had sold 110 boxes. If there were 6 pieces of chocolate in each box, how many pieces of chocolate had she at first? Anwers: 1074

Bài giải chi tiết:
Số hộp sô cô la Mary có lúc đầu là: 69 + 110 = 179 (hộp)
Số miếng sô cô la Mary có lúc đầu là: 179 x 6 = 1074 (miếng)

Peter runs faster than Jack. Bob runs faster than Peter and Jack runs faster than John. Who runs the fastest? Anwers: Bob

Subtract 50 from 715. The result is… Anwers: 665

The perimeter of a square is 20cm. What is its area in centimeter square? Anwers: 25

Bài giải chi tiết:
Độ dài các cạnh của hình vuông là: 20 : 4 = 5 (cm)
Diện tích hình vuông là: 5 x 5 = (25cm2)


Which number gives a remainder of 1 when divided by 3. Anwers: 22

Bài giải chi tiết:
22 chia cho 3 dư 1

Van made 30 paper flowers. She gave her friend 1/6 of the flowers. How many flowers did she give her friend? Anwers: 5

Exam 3: Đi tìm kho báu

7780 is … tens more than 4280? Anwers: 350

A group of 9 students shared a box of pen. After they had taken 7 pens each, there were 6 pens left. How many pens were at first? Anwers: 69

Bài giải chi tiết:
Số viết đã chia cho 9 bạn là: 9 x 7 = 63 (cây)
Số viết ban đầu là: 63 + 6= 69 (cây)

Anna sells an umbrella for $12 on a rainy day and $18 on a sunny day. How much more will cost to buy 3 umbrellas on a sunny day than on a rainy day? Anwers: 18

Bài giải chi tiết:
Số tiền chênh lệch giữa giá 1 cái dù che nắng và 1 cái dù che mưa là: 18 - 12 = ($) 6
Số tiền chênh lệch giữa giá 3 cái dù che nắng và 3 cái dù che mưa là: 6 x 3 = ($) 18

Fill the missing number in the blank. 2022 = 2000 + … + 2. Anwers: 20


Find the product of 576 and 5. Anwers: 2880

Find the sum of 24 hundreds, 4 tens and 14 ones. Anwers: 2454

Gina is 2 years 3 months older than her sister. Her sister is 7 years 8 months old. How old is Gina? (Express your answer in year and months). Anwers: 9 years 11 months


Grace wanted to buy a camera. She saved $1 on the 1st day, $3 on the 2nd day, $9 on the 3rd day and $27 on the 4th day. After 6 day Grace saved enough money to buy the camera. How much did the camera cost? Anwers: 364

Bài giải chi tiết:
Ngày thứ 5 Grace để dành được số tiền là: 27 x  3 = 81
Ngày thứ 6 Grace để dành được số tiền là: 81 x  3 = 243
Giá tiền camera là: 1 + 3 + 9 + 27 + 81 + 243 = 364


I am a number. When I am multiplied by 6, the product is 10 greater than the sum 39 and 17. What number am I? Anwers: 11

Bài giải chi tiết:
Tổng của 39 và 17 là: 39 + 17 = 56
Số phải tìm là: (56 + 10) : 6 = 11

John needs 2 weeks 4 days to make a teddy bear. How many days does she need to make 7 teddy bear? Anwers: 126

Mark has 49 stamps, Janes has 298 more than Mark. Alvin has 39 stamps less than Janes. How many stamps do Janes and Alvin have altogether? Anwers: 655

Mr Dung finished polishing his car at 1.25pm. He took 2 hours and 25 minutes to finish this task. At what time did start polishing his car? Anwers: 11am

Mr Foo spent 1 year 5 months in London and 2 years 7 months in Paris. How long was he in the two cities? Anwers: 48

Mrs Devi left her flat at 11.25 am and reaches Joe’s house at 1 pm. How long was the journey from her flat to Joe’s house? Anwers: 1 hour 35 minutes

Tammy bought a pair of pants for $25 and two shirts for $18 each. She gave the cashier two fifty dollar notes. How much change did she receive from the cashier? Anwers: 39

The greatest odd number that can be formed by all the digits 1, 2, 0 and 8 is… Anwers: 8201

The sum of 2 number is 807. If one of the number is 399, what is the other number? Anwers: 408

Toan took 4 weeks to complete his project. Lina took 23 days to complete her project. How much days faster did Lina take to complete her project than Toan? Anwers: 5

Today is Tuesday. What day was it 18 days ago? Anwers: Friday

Three poles measuring 140cm, 1m35cm and 1m65cm are placed in a straight line. What is the total length of the poles? Anwers: 4m40cm

What is the difference between 8909 and 2059? Anwers: 6850

What is the smallest odd number that can be formed using all the digits 3; 6; 1 and 4? Anwers: 1463

What is the value of 4 in 6408? Anwers: 400

Which of the following number is 1000 more than 7680? Anwers: 8680

Which one of the following is the shortest distance (8km3m; 8m3cm; 8km30m; 8m30cm)? Anwers: 8m3cm

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ: Đề và đáp án vòng 2 thi Toán tiếng Anh (Math ViOlympic) lớp 4 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Exam 1: Tìm cặp bằng nhau


144=144x2:29043=9000+40+3
9304=9000+300+415630=3126x5
644:2=(125+36)x21000+2000=12000:4
1234+2766=9000-(3000+2000)2222x2=8888:2
3126x4=5632+68725376+10722=6785+9313
7896-1206-500=7896-(1206+500)8000:4=500x4
8000+3000+1000=7000+50008000+7000=12000+3000
82005=80000+2000+59304=9000+300+4

Exam 2: Đỉnh núi trí tuệ

35 x 456 = 400 x 35 + 35 x … What is the missing number? Answer: 56

89736 = 80000 + 9000 + ___ + 30 + 6. The missing number is… Answer: 700

After rounding off the result of a sum to the nearest hundred, the answer is 2500. Which of the following is most likely to be this answer? Answer: 24 hundred + 50


Compare: 5328 … 5283. Answer: >

How many even number are there between 4006 and 4022? Answer: 7

Bài giải chi tiết:
Số số chẵn giữa 4006 và 4022 là: 4022 - 4006 : 2 - 1 = 7

Fill in the blank with >; =; < 2 hours 30 minutes … 230 minutes. Answer: <

Find the value of P if P : 3 x 5 = 1500. Answer: 900

If 2 x a = 10 and 3 x b = 12, then 4 x a + 6 x b = … Answer: 44

If (a + 15) : 8 = 5, then a = … Answer: 25

If m = 23 then 123 - m = … Answer: 100


If x < 22 + 23 < x + 2, then x = … Answer: 44

It cost $15 to buy 3 books. If Nam want to buy 5 books, he must pay $… Answer: 25

Jaya is 19 years old. Six years ago her mother was three times as old as her. How old is her mother now? Answer: 45

Bài giải chi tiết:
6 năm trước, tuổi của Jaya là: 19 - 6 = 13 (tuổi)
6 năm trước, tuổi của mẹ là: 13 x 3 = 39 (tuổi)
Tuổi của mẹ hiện nay là: 39 + 6 = 45 (tuổi)

Lan has 3 notebooks, her mother gives her 4 notebooks more. How many notebooks does she have altogether? Answer: 7

Of the 48 students, 21 are girls. How many more boys are there than girls? Answer: 6

Bài giải chi tiết:
Số học sinh nam là: 48 - 21 = 27 (bạn)
Số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là: 27 - 21 = 6 (bạn)

Mr Nam is twice as old as his daughter. If he is 50 years old now, how old will his daughter be in ten years’ time? Answer: 35


Bài giải chi tiết:
Hiện nay tuổi của ông Nam gấp đôi tuổi con gái, ông ấy 50 tuổi nên tuổi của con gái là: 50 : 2 = 25 (tuổi)
Tuổi của con gái sau 10 năm nữa là: 25 + 10 = 35 (tuổi)

The number of pens is twice the number of pencils in a stationery shop. The number of pencils is 6 times the number of  erasers in the shop. How many times is the number of pens as many as the number of erasers? Answer: 12

Bài giải chi tiết:
Số lượng bút bi gấp số lượng cục tẩy là: 6 x 2 = 12 (lần)

The perimeter of a square is 64cm. How long is each side? Answer: 16

Bài giải chi tiết:
Độ dài của mỗi cạnh hình vuông là: 64 : 4 = 16 (cm)

The product of 3 numbers is 72. If two of the numbres are 2 and 3. What is the third number? Answer: 12

Bài giải chi tiết:
Số thứ ba là: 72 : 2 : 3 = 12

The smallest 5 - digit odd number that can be formed using all the digits 5; 0; 1; 9 and 3 is… Answer: 10359

There are 3 times as many children as adults at a garden party. There are 240 children. How many people are there at the party? Answer: 320


Bài giải chi tiết:
Số người trưởng thành là: 240 : 3 = 80 (người)
Tổng số người tham dự bữa tiệc là: 240 + 80 = 320 (người)

What is the number for 40 thousands 5 tens 8 ones? Answer: 40058

What is the value of 8 in 289 763? Answer: 80000

When a pail is half filled with water, its weight is 2kg500g the pail when empty weighs only 1kg. What is the weight of the pail when it is completely filled with water? Answer: 4

Bài giải chi tiết:
Nửa thùng nước (không tính cái thùng) có trọng lượng là: 2kg500g - 1kg = 1kg500g
Cả thùng nước (không tính cái thùng) có trọng lượng là: 1kg500g x 2 = 3kg
Cả thùng nước (tính luôn cái thùng) có trọng lượng là: 3kg + 1kg = 4kg

Which number’s underlined digit is worth 60? Answer: 8563


Which of the following is not divisible by 7? Answer: 74


Which of following numbers is the greatest? Answer: 4732


Write >; =; < in the following blank. 17 - 2 + 4 … 6 x 3 + 1. Answer: =


Exam 3: Sắp xếp


Sắp xếp theo thứ tự bên dưới (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới):

658692724896
98999850445155
5171129031290534671
34672452094621156213
56214562896598065982
65988123201123203123205
123277145561145562145879
340000340235

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ: Đề và đáp án vòng 3 thi Toán tiếng Anh (Math ViOlympic) lớp 4 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Exam 1: Vượt chướng ngại vật

4 is just after of 3 and 3 is just before of 4. What is the product of just after and just before of 8? Answer: 63

Giải:
Tích của số liền sau và số liền trước của 8 là: 9 x 7 = 63

At the bus stop, 7 passengers alighted from a bus and 17 passengers boarded it. There were 42 passengers on the bus after that. How many passengers were there on the bus at first? Answer: 32

Giải:
Số hành khách xuống xe buýt là: 7 (hành khách)
Số hành khách lên xe buýt là: 17 (hành khách)
Số hành khách có mặt trên xe buýt sau đó là: 42 (hành khách)
Vậy số hành khách có mặt trên xe buýt trước đó là: 42 + 7 - 17 = 32 (hành khách)

Compare: A = 10 + 32 + 54 + 76 + 98 and B = 54 + 90 + 36 + 12 + 78. Answer: =


Fill in the given sequences with the next consecutive natural number: 2; 4; 6; … Answer: 8

Fill in the given sequences with the next consecutive natural number: 3; 5; 7; … Answer: 9

Fill in the given sequences with the next consecutive natural number: 909; 910; 911; … Answer: 912

Find the value of the following expression: 6000 - 1300 x 2. Answer: 3400

Find the value of the following expression: 9000 + 1000 : 2. Answer: 9500

Find the value of y if: y x 2 = 4826. Answer: 2413

Find the value of y if: y : 3 = 1532. Answer: 4596

Find the value of y if: y - 725 = 8259. Answer: 8984

Find the value of y if: y + 875 = 9936. Answer: 9061

How many 2 - digit even numbers are there? Answer: 45

Giải:
Số số chẵn có 2 chữ số là: (98 - 10) : 2 + 1 = 45 (số)

How many even numbers between 1 and 20 are there? Answer: 9

Giải:
Số số chẵn giữa số 1 và số 20 là: (18 - 2) : 2 + 1 = 9 (số)

If x + (3 + 4 + 5) = 19 then x = ... Answer: 7

Giải:
x + (3 + 4 + 5) = 19
x + 12 = 19
x = 19 - 12 = 7

If (y + 1) + (y + 2) + (y + 3) + … + (y + 9)= 90 then y = ... Answer: 5

Giải:
(y + 1) + (y + 2) + (y + 3) + … + (y + 9)= 90
Do tổng có 9 số hạng, ta được: 9y + 1 + 2 + 3 + … + 9 = 90
9y + (1 + 9) x 9 : 2 = 90
9y + 45 = 90
9y = 90 - 45
9y = 45
y = 45 : 9 = 5

In a school, there are 840 boys. There are triple as many girls as boys. Find the total people of the school? Answer: 3360

Giải:
Số học sinh nữ gấp 3 lần số học sinh nam và bằng: 840 x 3 = 2520 (học sinh)
Tổng số học sinh của trường là: 840 + 2520 = 3360 (học sinh)

Jean paid $8 for each of her 58 books and had $120 left. How much did she have at first? Answer: 584

Giải:
Số tiền Jean phải trả khi mua 58 quyển sách là: 58 x 8 = 464 ($)
Số tiền Jean có lúc đầu là: 464 + 120 = 584 ($)

Jean’s weekly salary is $30. She spends $21 and saves the remainder every week. How may weeks will she take to save $90? Answer: 10

Giải:
Số tiền Jean để dành trong 1 tuần là: 30 - 21 = ($) 9
Số tuần cần thiết để Jean có thể để dành được $90 là: 90 : 9 = 10 (tuần)

John spent $3146. Lisa spent $1069 more than John. How much did they spend altogether? Answer: 7361

Giải:
Số tiền Lisa đã sài (tiêu) là: 3146 + 1069 = 4215 ($)
Số tiền cả hai đã sài là: 3146 + 4215 = 7361 ($)

The differnce of the least 5 - digit number and the greatest 4 - digit number is ... Answer: 1

Giải:
Hiệu của số nhỏ nhất có 5 chữ số và số lớn nhất có 4 chữ số là: 10000 - 9999 = 1

The next number in the sequence 3; 6; 9; 12; 15; 18; … is ... Answer: 21

Giải:
Số tiếp theo là: 18 + 3 = 21

There are 58 cartons of canned drinks. In each carton, there are 9 canned drinks. How many canned drinks are there altogether? Answer: 522

Giải:
Tổng số lon nước uống là: 58 x 9 = 522 (lon)

Two thousand and five is written as... Answer: 2005

What is the missing number in the blank? 496 x 7 = … + 450. Answer: 3022

What is the place value of digit 5 in this number 45? Answer: 5

What is the place value of digit 5 in this number 456? Answer: 50

What is the place value of digit 5 in this number 12589? Answer: 500

What is the place value of digit 5 in this number 195300? Answer: 5000

Which of the following numbers can be the addition of four consecutive numbers: 29; 18; 11; 15? Answer: 18

Giải:
Xem bài giải tại đây

Exam 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)

Fill in the blank with the suitable sign (>; =;<)

Câu 1:
Compare: 100 x 5 + 10 x 4 + 6 < 554

Fill in the blank with the suitable number

Câu 7:
1kg of apple costs 2 dollar and 1kg of orange costs 3 dollar more than an apple. Jean bought 10kg of apples and 8kg of oranges. How much did she have to pay for the fruits?
Answer: 60 dollar.

Giải:
1kg táo giá 2 dollar
1kg cam giá mắc hơn 1kg táo 3 dollar. Suy ra: 1kg cam có giá là: 2 + 3 = 5 (dollar)
Jean mua 10kg táo hết: 10 x 2 = 20 (dollar)
Jean mua 8kg cam hết: 8 x 5 = 40 (dollar)
Tổng số tiền Jean phải trả là: 20 + 40 = 60 (dollar)

Câu 7:
6 is just after of 5 and 5 is just before of 6. What is the product of just after and just before of 10?
Answer: 99

Giải:
11 x 9 = 99

Câu 9:
248 boys and 418 girls were divided into groups of 9. How many groups were there altogether?
Answer: 74 groups.

Giải:
Tổng số học sinh cả nam và nữ là: 248 + 418 = 666 (bạn)
Số nhóm lập được là: 666 : 9 = 74 (nhóm)

Câu 9:
A number has a digit 3 in ones place. It is greater than 64 but less than 82. What number is it?
Answer: 73

Giải:
Số có chữ số hàng đơn vị là 3
Số đó lớn hơn 64 nhưng nhỏ hơn 82
Vậy số đó là 73

Câu 9:
Ali bought 7 computers at 218 dollar each. How much did he spend altogether?
Answer: He spent 1526 dollar.

Giải:
218 x 7 = 1526

Câu 7:
Anna has 206 stickers and Mary has 78 stickers. How many stickers must Anna give to Mary so that they have the same number of stickers?
Answer: 64 stickers.

Giải:
Anna có nhiều hơn Mary số nhãn dán là: 206 - 78 = 128 (miếng)
Số nhãn dán Anna phải cho Mary để hai bạn có số nhãn dán bằng nhau là: 128 : 2 = 64 (miếng)

Câu 4:
Fill in the sequence with the missing number in order to have 3 consecutive natural numbers.
86; 87; 88

Câu 2:
Fill in the sequence with the missing number in order to have 3 consecutive natural numbers.
99; 100; 101

Câu 3:
Fill in the sequence with the missing number in order to have 3 consecutive natural numbers.
897; 898; 899

Câu 4:
Find the number a, 0 is the units digit and 68 < a <74.
Answer: a = 70.

Giải:
Số có chữ số hàng đơn vị là 0
Số đó lớn hơn 68 nhưng nhỏ hơn 74
Vậy số đó là 70

Câu 6:
Find the product of 7 tens and 7 ones.
Answer: 490

Giải:
70 x 7 = 490

Câu 2:
How many double digit numbers are there?
Answer: 90 numbers.

Giải:
Số số hạng có 2 chữ số là: (99 - 10) : 1 + 1 = 90 (số)

Câu 10:
If A is divided by 9 then the sum of the quotient and 9 is the greatest 2-digit number. Find the value of A.
Answer: A = 810

Giải:
Số lớn nhất có 2 chữ số là: 99
Thương của A chia cho 9 là: 99 - 9 = 90
Số A là: 90 x 9 = 810

Câu 6:
Jean has 3014 beads. She has 497 beads less than Gillian. How many beads do they have altogether?
Answer: They have 6525 beads altogether.

Giải:
Số hạt Gillian có là: 3014 + 497 = 3511 (hạt)
Tổng số hạt cả hai bạn có là: 3014 + 3511 = 6525 (hạt)

Câu 10:
Mark earns 70 dollar in 2 hours. He will earn 175 dollar in 5 hours.

Giải:
Số tiền Mark kiếm được trong 1 giờ là: 70 : 2 = 35 (dollar)
Số tiền Mark sẽ kiếm được trong 5 giờ là: 35 x 5 = 175 (dollar)

Câu 10:
Mr Junior bought 1 magazine, 1 book and 1 pen. The pen costs 5 dollar, the book costs 31 dollar more than the pen. The magazine costs twice as much as the book. How much did he spend on the three things?
Answer: He spent 113 dollar.

Giải:
1 cây viết có giá là 5 dollar
1 quyển sách có giá là: 5 + 31 = 36 (dollar)
1 quyển tạp chí có giá là: 36 x 2 = 72 (dollar)
Số tiền Junior phải trả là: 5 + 36 + 72  = 113 (dollar)

Câu 5:
The perimeter of a square garden is 36m. What is its area?
Answer: Its area is 81 m2.

Giải:
Cạnh hình vuông là: 36 : 4 = 9 (m)
Diện tích hình vuông là: 9 x 9 = 81 (m2)

Câu 10:
The product of 40 and a number m, is a 2-digit number that greater than 40. The value of m is 2

Giải:
Nếu m = 1 thì tích là: 40 x 1 = 40 (loại)
Nếu m = 2 thì tích là: 40 x 2 = 80 > 40 (lấy)
Nếu m = 3 thì tích là: 40 x 3 = 120 > 100 (loại)
Vậy m = 2

Câu 6:
There are 56 apples in a basket. 1/4 of them are green and the rest are red. How many red apples are there?
Answer: There are 42 red apples.

Giải:
Số táo xanh là: 56 : 4 = 14 (quả)
Số táo đỏ là: 56 - 14 = 42 (quả)

Câu 7:
What is the smallest even number such that it is the product of 9 and a number?
Answer: 0

Giải:
Số chẵn nhỏ nhất là kết quả của phép nhân của 9 với một số là 0

Câu 8:
What is the smallest number you can make by using all of the following digits? 8; 0; 2
Answer: 208

Câu 2:
Write the words in number form which consist of: 6 hundred thousands, 3 ten thousands, 4 thousands and 2 units.
Answer: 634002

Câu 8:
Write the words in number form which consist of: 7 hundred thousands, 6 thousands, 3 hundreds, 4 tens and 2 units.
Answer: 706342

Câu 3:
Write the words in number form which consist of: 7 ten thousands, 6 thousands, 3 hundreds, 4 tens and 2 units.
Answer: 76342

Exam 3: Đi tìm kho báu

9 x 9 = □ x 9 + 9 + 9 + 9 + 9. The missing number in the box is… Answer: 5


10 thousands, 15 hundreds, 2 tens is the same as... Answer: 11520

A number when divided by 6 gives a quotient 347. Find the number. Answer: 2082

Giải:
347 x 6 = 2082

A square has an area of 81 cm2. Find the perimeter of the square. Answer: 36

Giải:
Diện tích hình vuông là 81cm2. Suy ra cạnh hình vuông là 9cm
Vậy chu vi hình vuông là: 9 x 4 = 36 (cm)

Adding 29 to the greatest 2 - digit number then dividing the sum by 4, we get… Answer: 32

Giải:
29 + 99 = 128
128 : 4 = 32

Emily is 1 year younger than Anna. Barbara is 9 years old. Madison is 3 years older than Barbara and 2 years older than Anna. How old is Emily? Answer: 9

Giải:
Barbara 9 tuổi
Madison lớn hơn Barbara 3 tuổi. Vậy Madison 12 tuổi
Madison lớn hơn Anna 2 tuổi. Suy ra: Anna 10 tuổi
Emily nhỏ hơn Anna 1 tuổi. Vậy Emily 9 tuổi

Fill in the blank: Number “one hundred thousand” is written as... Answer: 100000

Fill in the blank: Number “seventy thousand” is written as... Answer: 70000

Fill in the blank: Number “two hundred eighty thousand” is written as… Answer: 280000

Fill in the blank with the previous consecutive natural number. …; 1. Answer: 0

Fill in the blank with the previous consecutive natural number: …; 105. Answer: 104

Fill the suitable digit in the blank: 471… < 4711. Answer: 0

Fill the suitable digit in the blank: 25367 > …5367. Answer: 1

Fill the suitable digit in the blank: 6…524 > 68524. Answer: 9

Fill the suitable digit in the blank: 282828 < 28282... Answer: 9

Find a number that contains 4 ten thousands, 3 hundreds, 2 tens and 1 ones. Answer: 40321

Find the natural number y if the units digit is 0 and 38 < y < 48. Answer: 40

Giải:
y có chữ số hàng đơn vị là 0 và 38 < y < 48. Suy ra y = 40

Find y such that y : 6 = 14 x 2. Answer: 168

John bought 2 books, 3 erasers and 4 pencils for $87. The cost of 1 book and 2 pencils was $21. What was the cost of one eraser? Answer: 15

Giải:
Giá của 1 quyển sách và 2 cây viết chì là $21. Suy ra: Giá của 2 quyển sách và 4 cây viết chì là: 21 x 2 = 42 ($)
Giá của 2 quyển sách, 3 cục tẩy và 4 cây viết chì là $87. Suy ra: Giá của 3 cục tẩy là: 87 - 42 = 45 ($)
Vậy giá của 1 cục tẩy là: 45 : 3 = 15 ($)

Mary has a total 280 eggs. Using these eggs she will fill empty cartons that each carton holds 8 eggs. How many cartons are needed to hold all of eggs? Answer: 35

Giải:
Số vỉ đựng trứng cần là: 280 : 8 = 35 (vỉ)

Mrs Hoa had 2kg of sugar. She used ¼ of that to make a cake. How many grams of sugar does she have left? Answer: 1500

Giải:
Đổi 2kg = 2000g
Số đường đã dùng làm bánh là: 2000 : 4 = 500 (g)
Số đường còn lại là: 2000 - 500 = 1500 (g)

One case can hold 4 boxes, each box can hold 4 binders. How many cases are needed to hold 256 binders? Answer: 16

Giải:
Số hộp keo đựng trong 4 thùng là: 4 x 4 = 16 (hộp)
Số thùng cần dùng là: 256 : 16 = 16 (thùng)

There area of the figure is m2. Answer: 88


Giải:
Ta có thể chia hình trên thành 2 hình chữ nhật để tính
Hình chữ nhật thứ nhất có chiều dài là 12m và chiều rộng là 5m. Diện tích của nó là: 12 x 5 = 60 (m2)
Hình chữ nhật thứ hai có chiều dài là 7m và chiều rộng là 9m - 5m = 4m. Diện tích của nó là: 7 x 4 = 28 (m2)
Diện tích của hình cần tính là: 60 + 28 = 88 (m2)

There is a row of chairs. Tim sits on one of the chairs. There are 7 chairs on his left and 9 chairs on his right. How many chairs are there altoghether? Answer: 17

Giải:
Số ghế trong hàng là: 7 + 9 + 1 = 17 (ghế)

Using the digits 3, 5, 8, 6 and 4 to form the greatest distinct 5 - digit even number. Answer: 86534

Giải:
Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau viết được bởi các số 3, 5, 8, 6 và 4 là 86534

Using all three digits 6; 1; 3 to write a number which is smaller than 140. Answer: 136

Giải:
Số nhỏ nhất viết được bởi tất cả các số 6; 1; 3 là 136

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Bài 1 Vòng 3, có một bài dù đã đọc đi, đọc lại nhiều lần nhưng mình vẫn không hiểu ý người ra đề muốn gì. Rất mong các bạn giúp mình giải bài này.

nivuli

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Bài đó có nghĩa là: Số nào trong các số sau đây có thể là tổng của 4 số tự nhiên liên tiếp: 29, 18, 11, 15.
Câu trả lời sẽ là 18 vì tổng của 4 số tự nhiên liên tiếp luôn là 1 số chẵn.

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Cám ơn bạn đã trợ giúp. Xin phép bạn cho mình cập nhật bài này vào trong file cho phép mọi người tải về sử dụng nhé. Very Happy

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ: Đề và đáp án vòng 4 thi Toán tiếng Anh (Math ViOlympic) lớp 4 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Bài thi số 1: Sắp xếp


Sắp xếp theo bảng bên dưới (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới):


Bài thi số 2: Đi tìm kho báu

8 liters of oil is filled in the fisrt can; 6 liters of oil is filled in the second can. How many liters are there in each can if they are filled equally? Answer: 7

Giải:
Can thứ nhất chứa 8 lít dầu
Can thứ hai chứa 6 lít dầu
Trung bình mỗi can chứa số lít dầu là: (8 + 6) : 2 = 7

Convert: 1/5 century = … years. Answer: 20

Convert: 1/4 day = … hours. Answer: 6

Convert: 1/3 day = … hours. Answer: 8

Convert: 1/2 century = … years. Answer: 50

Convert: 1/2 day = … hours. Answer: 12

Convert: 2 hours = …minutes. Answer: 120

Convert: 2kg = …g. Answer: 2000

Convert: 5kg = …g. Answer: 5000

How many 2 - digit numbers can you make by using 1; 0; 3; 4? Answer: 12

Giải:
Có 3 cách chọn hàng chục (loại chữ số 0)
Có 4 cách chọn hàng đơn vị
Theo quy tắc nhân, ta có: 3 x 4 = 12 (số)

How many 2 - digit numbers can you make by using 1; 2; 3 and 4? Answer: 16

Giải:
Có 4 cách chọn hàng chục
Có 4 cách chọn hàng đơn vị
Theo quy tắc nhân, ta có: 4 x 4 = 16 (số)

How many 3 - digit numbers can you make by using 1; 2; and 3? Answer: 27

Giải:
Có 3 cách chọn hàng trăm
Có 3 cách chọn hàng chục
Có 3 cách chọn hàng đơn vị
Theo quy tắc nhân, ta có: 3 x 3 x 3 = 27 (số)

Find the arithmetic mean of consecutive numbers from 1 to 7. Answer: 4

Giải:
Trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 7 là: (1 + 7) : 2 = 4

Find the arithmetic mean of consecutive numbers from 1 to 15. Answer: 8

Giải:
Trung bình cộng của các số liên tiếp từ 1 đến 15 là: (1 + 15) : 2 = 8

Find the arithmetic mean of consecutive numbers from 1 to 99. Answer: 50

Giải:
Trung bình cộng của các số liên tiếp từ 1 đến 99 là: (1 + 99) : 2 = 50

Find the arithmetic mean of consecutive numbers from 3 to 11. Answer: 7

Giải:
Trung bình cộng của các số liên tiếp từ 3 đến 11 là: (3 + 11) : 2 = 7

Find the arithmetic mean of consecutive numbers from 5 to 17. Answer: 11

Giải:
Trung bình cộng của các số liên tiếp từ 5 đến 17 là: (5 + 17) : 2 = 11

How many years are there in 4 centuries? Answer: 400

Giải:
4 thế kỉ có số năm là: 100 x 4 = 400 (năm)

If A; B and C are odd numbers such that A < B < C and A + B + C = 23 then the possible greatest value of C is… Answer: 19

Giải:
C có giá trị lớn nhất khi A và B có giá trị nhỏ nhất
Vì A, B là các số lẻ và A < B nên ta có: A = 1, B = 3
Suy ra: C = 23 - 1 - 3 = 19

If a = 10; b = 12 and the average of a, b, c is 17 then c = … Answer: 29

Giải:
Tổng của ba số là: 17 x 3 = 51
Suy ra: c = 51 - 10 - 12 = 29

If the average of m and 9 is 14. Then m = ... Answer: 19

Giải:
Tổng hai số là: 14 x 2 = 28
Giá trị của m là: 28 - 9 = 19

If the average of three distinct numbers is 18 then the possible greatest value for one of these numbers is ... Answer: 53

Giải:
Số hạng thứ ba có giá trị lớn nhất khi số hạng thứ nhất và số hạng thứ hai có giá trị nhỏ nhất
Vì là ba số khác nhau nên ta có: Số hạng thứ nhất là 0 và số hạng thứ hai là 1
Suy ra: Số hạng thứ ba là: 18 x 3 - 0 - 1 = 53

If the average of y; y + 2 and y + 4 is 12. Then y = ... Answer: 10


Giải:
y + (y + 2) + (y + 4) = 12 x 3 = 36
3 x y = 36 - 6
y = 30 : 3 = 10

The average of 51; 64 and y is 124. Then y = ... Answer: 257

Giải:
Tổng của ba số là: 124 x 3 = 372
Giá trị của y là: 372 - 51 - 64 = 257

The average of the natural numbers from 9 to 21 is... Answer: 15

Giải:
Trung bình cộng của các số tự nhiên từ 9 đến 21 là: (9 + 21) : 2 = 15

There are 8 packs of cookies, each of them weighs 150g. There are also 4 packs of candies, each of them weighs 200g. How many kilograms of cookies and candies are there altogether? Answer: 2

Giải:
Khối lượng của 8 gói bánh là: 150 x 8 = 1200 (g)
Khối lượng của 4 gói kẹo là: 200 x 4 = 800 (g)
Tổng khối lượng của bánh và kẹo là: 1200 + 800 = 2000 (g)
Đổi 2000g = 2kg

There are 28, 27, 32 and 37 students in 4 classses 4A, 4B, 4C and 4D respectively. What is the average number of students in each class? Answer: 31

Giải:
Tổng số học sinh của 4 lớp là: 28 + 27 + 32 + 37 = 124
Số trung bình của học sinh mỗi lớp là: 124 : 4 = 31

Write down the greatest even 3 - digit number. Answer: 998

Write down the greatest odd 3 - digit number. Answer: 999

Bài thi số 3: Vượt chướng ngại vật

56 + 87 = 87 + … The missing number is ... Answer: 56

98 + 72 = 72 + … The missing number is ... Answer: 98

A fish weighs 1kg700g, a bundle of vegetable weighs 300g. How many kilograms do they weigh in total? Answer: 2

Giải:
Đổi: 1kg700g = 1700g
Cả hai cân nặng là: 1700 + 300 = 2000 (g)
Đổi: 2000g = 2kg
Vậy: Cả hai cân nặng là: 2kg

Every 2 jackets cost $30 and every 4 coats cost $40. Find the total cost of 8 such jackets and 16 such coats? Answer: 280

Giải:
Giá tiền 8 cái áo khoác là: 30 : 2 x 8 = 120 ($)
Giá tiền 16 cái áo lạnh là: 40 : 4 x 16 = 160 ($)
Tổng giá trị của 8 cái áo khoác và 16 cái áo lạnh là: 120 + 160 = 280 ($)

Find the value of a such that: 115 x 99 = 110 x 99 + 10 x 99 - a x 99. Answer: 5

Giải:
Ta có: 115 x 99 = 110 x 99 + 10 x 99 - a x 99 = (110 + 10 - a) x 99
Suy ra: 110 + 10 - a = 115
Vậy: a = 5

Find the value of x such that: x - 3925 = 1527. Answer: 5452

Giải:
x - 3925 = 1527
x = 1527 + 3925
x = 5452

Find the value of x such that: x - 3925 = 1559. Answer: 5484

Giải:
x - 3925 = 1559
x = 1559 + 3925
x = 5484

Find the value of y, if 58 < y < 62 and y is an even number. Answer: 60

Jenny, Mary and Anna have a total 390 stamps. Jenny has 39 stamps more than Anna and Anna has 45 stamps more than Mary. How stamps does Jenny have? Answer: 171

Giải:
Gọi a là số tem của Jenny, b là số tem của Mary, c là số tem của Anna
Theo bài ra ta có:
a + b + c = 390 (1)
c = a - 39 (2)
b = c - 45 (3)
Thay (2) vào (3), ta được: b = a - 39 - 45 (4)
Thay (2) và (4) vào (1), ta được: a + a - 39 - 45 + a - 39  = 390
3 x a = 390 + 39 + 45 + 39 = 513
a = 513 : 3 = 171

If a + b = 279, a < b and there are 13 odd numbers between a and b. Then the value of a is ... Answer: 126

Giải:
Tổng của a và b là 279. Vì 279 là một số lẻ. Suy ra: Trong hai số đó có 1 số chẵn và 1 số lẻ
Giữa a và b có 13 số lẻ. Suy ra: Hiệu giữa a và b là: 13 x 2 + 1 = 27
Giá trị của a là: (279 - 27) : 2 = 126

In this figure, MNPQ is a square. Each its side is 15cm long. MGHQ is a rectangle and its width is 12cm shorter than its length. The perimeter of the rectangle GNPH is ...cm. Answer: 54


Giải:
Chu vi của hình chữ nhật GNPH là: (15 + 12) x 2 = 54

The 20th century starts in 1901. It ends in … Answer: 2000

The 21st century starts in 2001. It ends in … Answer: 2100

The average of all 3 - digit even numbers is ... Answer: 549

Giải:
Trung bình cộng của tất cả các số chẵn có 3 chữ số là: (100 + 998) : 2 = 549

The average of all 4 - digit even numbers is ... Answer: 5499

Giải:
Trung bình cộng của tất cả các số chẵn có 4 chữ số là: (1000 + 9998) : 2 = 5499

The average of all numbers that are smaller than 1000 is ... Answer: 499

Giải:
Trung bình cộng của tất cả các số chẵn nhỏ hơn 1000 là: (0 + 998) : 2 = 499

The average of five consecutive numbers is 105. Find the greatest number? Answer: 107

Giải:
105 là số hạng thứ ba
Số lớn nhất là số hạng thứ năm và có giá trị bằng: 105 + 2 = 107

The average of five numbers is 20. The average of the five numbers is 16 when one of the numbers is changed to 4. What is the original value of the changed number? Answer: 24

Giải:
Tổng của năm số ban đầu là: 20 x 5 = 100
Tổng của năm số sau khi thay đổi là: 16 x 5 = 80
Hiệu của hai tổng là: 100 - 80 = 20
Giá trị của số đã thay đổi là: 20 + 4 = 24

The average of four numbers is 25. The average of the four numbers is 23 when one of the numbers is changed to 6. What is the original value of the changed number? Answer: 14

Giải:
Tổng của bốn số ban đầu là: 25 x 4 = 100
Tổng của bốn số sau khi thay đổi là: 23 x 4 = 92
Hiệu của hai tổng là: 100 - 92 = 8
Giá trị của số đã thay đổi là: 8 + 6 = 14

The average of six numbers is 10. The average of the six numbers is 8 when one of the numbers is changed to 3. What is the original value of the changed number? Answer: 15

Giải:
Tổng của sáu số ban đầu là: 10 x 6 = 60
Tổng của sáu số sau khi thay đổi là: 8 x 6 = 48
Hiệu của hai tổng là: 60 - 48 = 12
Giá trị của số đã thay đổi là: 12 + 3 = 15

The difference of 10999 and the least 3 - digit number is … Answer: 10899

Giải:
Hiệu của 10999 và số nhỏ nhất có 3 chữ số là: 10999 - 100 = 10899

The difference of 10999 and the least 4 - digit number is … Answer: 9999

Giải:
Hiệu của 10999 và số nhỏ nhất có 4 chữ số là: 10999 - 1000 = 9999

The greatest 3 - digit number is ... Answer: 999

The greatest 4 - digit number is … Answer: 9999

The last digit of the product 2 x 4 x 6 x … x 78 is ... Answer: 0

Giải:
Tích trên có số 10 nên chữ số tận cùng của tích trên là chữ số 0

The last digit of the product 3 x 5 x 7 x 9 x 11 is ... Answer: 5

Giải:
Tất cả các số hạng của tích trên đều lẻ và có 1 chữ số 5 nên chữ số tận cùng của tích trên là chữ số 5

The figure below is made up of 4 squares its perimeter is 40cm. What is the area of one square? Answer: 16


Giải:
Số cạnh để tính chu vi của 4 hình vuông là: 3 + 2 + 1 + 1 + 2 + 1 = 10 (cạnh)
Số đo của mỗi cạnh là: 40 : 10 = 4 (cm)
Diện tích của một hình vuông là: 4 x 4 = 16 (cm2)

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ: Đề và đáp án vòng 5 thi Toán tiếng Anh (Math ViOlympic) lớp 4 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Bài thi số 1: Tìm cặp bằng nhau


3182 = 4936 - 17543189 = 1360 + 1829
3303 = 1745 + 15583312 = 5136 - 1824
3327 = 1824 + 15033354 = 5136 - 1782
5398 = The value of x such that x + 2341 = 77395452 = The value of x such that x - 3925 = 1527
5656 = 22624 : 45690 = 7472 - 1782
5691 = 2726 + 29655718 = 7472 - 1754
5925 + 6378 = 5925 + 63786316 = 4562 + 1754
6318 = 3159 x 26490 = 9352 - 2862
6492 = 2164 x 36959 = 20877 : 3
6960 = 1824 + 51369200 = 1840 x 5
9254 = 7472 + 17829630 = 5978 + 3652
10000 = The difference of 10999 and the greatest 3 - digit number10107 = The value of y such that y - 2314 = 7793
10134 = The value of y such that y - 7793 = 234112114 = 9352 + 2762
12119 = 2762 + 935712788 = 4936 + 7852
17288 = 7836 + 945299999 = The greatest 5 - digit number

Bài thi số 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)

Câu 10:
A fruit seller had 150 apples and 90 pears for sale. After selling some of them, he had 32 apples and 29 pears left. How many more apples than pears did he sell?
Answer: He sold 57 more apples than pears.

Giải:
Số quả táo đã bán là: 150 - 32 = 118 (quả)
Số quả lê đã bán là: 90 - 29 = 61 (quả)
Số quả táo đã bán nhiều hơn số quả lê đã bán là: 118 - 61 = 57 (quả)

Câu 9:
An MTR train left Kovan Station with 259 male and 678 female passengers. At Hougang Station, 588 passengers alighted and only 30 female passengers boarded the train. How many passengers were there in the train then?
Answer: 379 passengers.

Giải:
Số hành khách trên tàu lúc đầu là: 259 + 678 = 937 (người)
Số hành khách xuống tàu là: 588 (người)
Số hành khách lên tàu là: 30 (người)
Số hành khách trên tàu lúc sau là: 937 - 588 + 30 = 379 (người)

Câu 9:
Anna spent 472 dollars on food, 89 dollars on bus fares and saved 302 dollars. Tom had the same amount of money as Anna but he saved 38 more dollars than Anna. How much did he spend in all?
Answer: He spent 523 dollars.

Giải:
Số tiền Anna có là: 472 + 89 +302 = 863 (dollars)
Số tiền Tom để dành là: 302 + 38 = 340 (dollars)
Số tiền Tom đã chi tiêu là: 863 - 340 = 523 (dollars)

Câu 3:
Calculate: 3512 + 4231 = 7743

Câu 4:
Calculate: 4712 + 2131 = 6843

Câu 7:
Find the difference between 10 thousands and 736 tens.
Answer: The difference is 2640

Giải:
10 thousands là: 10000
736 tens là: 7360
Hiệu hai số là: 10000 - 7360 = 2640

Câu 8:
Find the sum of all even numbers in the list below:
342, 449, 230, 1887, 408, 7360, 1755
Answer: The sum is 8340

Giải:
Tổng của tất cả các số chẵn đã cho là: 342 + 230 + 408 + 7360 = 8340

Câu 2:
Four numbers: 7922, 3896, 7897, 3893 are on a board. What is the difference between the largest odd number and the smallest even number?
Answer: The difference is 4001

Giải:
Số lẻ lớn nhất là: 7897
Số chẵn nhỏ nhất là: 3896
Hiệu hai số là: 7897 – 3896 = 4001

Câu 9:
Given 4 digits: 4, 6, 2, 0.
What is the difference of the largest and the smallest 4-digit numbers that can be formed from these digits. Use each digit only ones.
Answer: The difference is 4374

Giải:
Số lớn nhất có 4 chữ số tạo bởi 4 chữ số đã cho là: 6420
Số nhỏ nhất có 4 chữ số tạo bởi 4 chữ số đã cho là: 2046
Hiệu hai số là: 6420 - 2046 = 4374

Câu 10:
How many 2-digit numbers are there from 11 to 27?
Answer: There are 17 numbers.

Giải:
Số có 2 chữ số từ 11 đến 27 là: (27 - 11) + 1 = 17 (số hạng)

Câu 6:
How many hundreds are there in the sum of 3589, 1895, 388 and 3003?
Answer: 88

Giải:
Tổng các số trên là: 3589 + 1895 + 388 + 3003 = 8875
Số lượng trăm trong tổng các số trên là: 8875 : 100 = 88 (dư 75)

Câu 3:
How many hundreds are there in 2016?
Answer: 20

Giải:
Số lượng trăm trong số 2016 là: 20

Câu 5:
I add 356 to a number. The result is twice the difference of 4252 and 169. What is the number?
Answer: The number is 7810

Giải:
Hai lần hiệu của 4252 and 169 là: (4252 - 169) x 2 = 8166
Số phải tìm là: 8166 - 356 = 7810

Câu 4:
If 1893 - m = 1257, then m = 636

Câu 1:
If 3241 - m = 187, then m = 3054

Câu 9:
In a 4-digit number, the ones digit is the possible largest number, the hundreds digit is the smallest odd number and the tens digit is 1 more than the hundreds digit. The thousands digit is the sum of the hundreds and the tens digit. Find the number.
Answer: The number is 3129

Giải:
Số phải tìm có chữ số hàng đơn vị là số lớn nhất. Suy ra: Chữ số hàng đơn vị là: 9
Số phải tìm có chữ số hàng trăm là số lẻ nhỏ nhất. Suy ra: Chữ số hàng trăm là: 1
Số phải tìm có chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng trăm là 1 đơn vị. Suy ra: Chữ số hàng chục là: 2
Số phải tìm có chữ số hàng nghìn bằng tổng của chữ số hàng trăm cộng với chữ số hàng chục. Suy ra: Chữ số hàng nghìn là: 1 + 2 = 3
Số phải tìm là: 3129

Câu 5:
Joanne is 28 years older than Melvin. Mabel is 16 years younger than Joanne. If Mabel is 43 years old, find the total age of them.
Answer: 133 years old.

Giải:
Joanne lớn hơn Melvin 28 tuổi. Mabel nhỏ hơn Joanne 16 tuổi. Mabel thì 43 tuổi. Suy ra:
Tuổi của Joanne là: 43 + 16 = 59 (tuổi)
Tuổi của Melvin là: 59 - 28 = 31 (tuổi)
Tổng số tuổi của 3 người đó là: 43 + 59 + 31 = 133 (tuổi)

Câu 10:
Kenny had 863 dollars. He spent 472 dollars on food, 89 dollars on bus fares and saved the rest. Valeie had the same amount of money as Kenny but she saved 38 more dollars than Kenny. How much did she save?
Answer: She saved 340 dollars.

Giải:
Số tiền Kenny để dành là: 863 - 472 - 89 = 302 (dollars)
Số tiền Valeie để dành là: 302 + 38 = 340 (dollars)

Câu 9:
Mark has 68 more books than Michael. Tom has 21 fewer books than Mark. They have 865 books in all. How many books does Mark have?
Answer: Mark has 318 books.

Giải:
Mark có nhiều hơn Michael 68 quyển sách. Tom có ít hơn Mark 21 quyển sách. Tổng số sách 3 người họ có là 865 quyển
Gọi a là số quyển sách của Mark, b là số quyển sách của Michael và c là số quyển sách của Tom
Theo bài ra ta có:
b = a - 68 (1)
c = a - 21 (2)
a + b + c = 865 (3)
Thay (1) và (2) vào (3), ta được:
a + a - 68 + a - 21 = 865
3 x a = 865 + 68 + 21
a = 954 : 3 = 318 (quyển sách)

Câu 9:
Mr Tan is 35 years older than his son and Mrs Tan is 8 years younger than Mr Tan. 10 years ago, his son was 17 years old. Find the total age of them now.
Answer: 143 years old

Giải:
Ông Tan lớn hơn con trai 35 tuổi. Bà Tan trẻ hơn ông Tan 8 tuổi. 10 năm trước con trai ông Tan 17 tuổi. Suy ra:  
Tuổi của con trai hiện nay là: 17 + 10 = 27 (tuổi)
Tuổi của ông Tan hiện nay là: 27 + 35 = 62 (tuổi)
Tuổi của bà Tan hiện nay là: 62 - 8 = 54 (tuổi)
Tổng số tuổi của 3 người họ là: 27 + 62 + 54 = 143 (tuổi)

Câu 6:
Subtract 85 from the sum of 2348 and 788. How many tens are there in the result?
Answer: 305

Giải:
Tổng của 2348 và 788 là: 2348 + 788 = 3136
Hiệu của 3136 và 85 là: 3136 - 85 = 3051
Số lượng chục trong số 3051 là: 305

Câu 10:
The average of two numbers is 234 and the smaller number is 106. What is the larger number?
Answer: The larger number is 362

Giải:
Tổng của hai số là: 234 x 2 = 468
Số lớn là: 468 - 106 = 362

Câu 2:
The value of 6132 + 1584 is 7716

Câu 2:
The value of 7142 + 2284 is 9426

Câu 6:
There are 1200 animals. 125 of them are cats, 89 of them are dogs and the rest are goats. How many more goats than cats are there?
Answer: There are 861 more goats than cats.

Giải:
Số lượng con dê là: 1200 - 125 - 89 = 986 (con)
Số lượng con dê nhiều hơn con mèo là: 986 - 125 = 861 (con)

Câu 8:
There are 1230 bottles in a factory. 289 of them are red. There are 259 more blue bottles than red bottles. The rest are purple bottles. How many purple bottles are there in the factory?
Answer: There are 393 purple bottles.

Giải:
Số lượng chai màu đỏ và xanh là: 289 x 2 + 259 = 837 (cái)
Số lượng chai màu tím là: 1230 - 837 = 393 (cái)

Câu 5:
There are three numbers. The first number is 87 less than the second number. The third number is 28 more than the second number. The second number is 300. Find the sum of the first number and the third number.
Answer: The sum is 541

Giải:
Số thứ nhất là: 300 - 87 = 213
Số thứ ba là: 300 + 28 = 328
Tổng của số thứ nhất và số thứ ba là: 213 + 328 = 541

Câu 4:
What is the missing number?
2734 + ... = 5360
Answer: 2626

Câu 4:
What is the missing number?
2734 + ... = 8375
Answer: 5641

Câu 8:
What is your answer if you add 32 tens and 18 ones to the difference of 5000 and 32 hundreds?
Answer: Your answer is 2138

Giải:
32 hundreds là: 32 x 100 = 3200
32 tens là: 32 x 10 = 320
18 ones là: 18 x 1 = 18
Hiệu của 5000 và 32 hundreds là: 5000 - 3200 = 1800
Tổng phải tìm là: 320 + 18 + 1800 = 2138

Bài thi số 3: Đi tìm kho báu

A table and a bed cost $1350. A vacuum cleaner and a bed cost $1228. If the table costs $450, find the cost of the vacuum cleaner. Answer: 328


Giải:
Giá tiền 1 cái giường là: 1350 - 450 = 900 ($)
Giá tiền 1 cái máy hút bụi là: 1228 - 900 = 328 ($)

How many rectangles are there in the figure? Answer: 6


Giải:
Có 3 hình chữ nhật đơn
Có 2 hình chữ nhật tạo bởi 2 hình chữ nhật khác
Có 1 hình chữ nhật tạo bởi 3 hình chữ nhật khác
Số hình chữ nhật có trong hình là: 3 + 2 + 1 = 6 (hình)

How many rectangles are there in the figure? Answer: 10


Giải:
Có 4 hình chữ nhật đơn
Có 3 hình chữ nhật tạo bởi 2 hình chữ nhật khác
Có 2 hình chữ nhật tạo bởi 3 hình chữ nhật khác
Có 1 hình chữ nhật tạo bởi 4 hình chữ nhật khác
Số hình chữ nhật có trong hình là: 4 + 3 + 2 + 1 = 10 (hình)

Find X such that X = 21 - 20 + 19 - 18 + 17 - 16 + … + 1. Answer: 11

Giải:
Ta thấy:
21 - 20 = 1

3 - 2 = 1
Số cặp có giá trị bằng 1 là: (21 - 3) : 2 + 1 = 10 (cặp)
X = 10 + 1 = 11

Find X such that X = 31 - 30 + 29 - 28 + 27 - 26 + … + 1. Answer: 16

Giải:
Ta thấy:
31 - 30 = 1

3 - 2 = 1
Số cặp có giá trị bằng 1 là: (31 - 3) : 2 + 1 = 15 (cặp)
X = 15 + 1 = 16

Find y such that (y + 1) + (y + 2) + (y + 3) = 12. Answer: 2

Giải:
Ta có:
(y + 1) + (y + 2) + (y + 3) = 12
3 x y + 1 + 2 + 3 = 12
3 x y = 12 - 6
3 x y = 6
y = 6 : 3
y = 2

Find Y such that Y = 11 - 10 + 9 - 8 + 7 - 6 + … + 1. Answer: 6

Giải:
Ta thấy:
11 - 10 = 1

3 - 2 = 1
Số cặp có giá trị bằng 1 là: (11 - 3) : 2 + 1 = 5 (cặp)
Y = 5 + 1 = 6


Giải:
Qui luật của đầu ra là: Số hạng tiếp theo bằng số hạng trước cộng thêm 7
Số hạng thứ năm là: 29 + 7 = 36


Giải:
Qui luật của đầu ra là: Số hạng tiếp theo bằng số hạng trước cộng thêm 7
Số hạng thứ năm là: 29 + 7 = 36
Tổng của tất cả các số từ thứ nhất đến thứ năm là: (36 + 8) x 5 : 2 = 110

Subtract: 7000 - 4325 = … Answer: 2675

Subtract: 7500 - 3421 = … Answer: 4079

Subtract: 7890 - 4329 = … Answer: 3561

The average of m and the greatest 3 - digit number is 765. The value of m is... Answer: 530

Giải:
Số lớn nhất có 3 chữ số là: 999
Tổng của m với số lớn nhất có 3 chữ số là: 765 x 2 = 1530
Giá trị của m là: 1530 - 999 = 531

The average of m and the smallest 4 - digit number is 765. The value of m is... Answer: 530

Giải:
Số nhỏ nhất có 4 chữ số là: 1000
Tổng của m với số nhỏ nhất có 4 chữ số là: 765 x 2 = 1530
Giá trị của m là: 1530 - 1000 = 530

The cost of 3 pencils is 9 dollars. How much does Mrs Loan have to pay for 1 pencil? Answer: 3

Giải:
Giá tiền của 1 cây viết chì là: 9 : 3 = 3 (dollars)

The cost of 4 pens is 8 dollars. How much does Mrs Loan have to pay for 1 pen? Answer: 2

Giải:
Giá tiền của 1 cây chì là: 8 : 4 = 2 (dollars)

The difference of 4284 and 2347 is the same as the sum of 1715 and Y. The value of Y is … Answer: 222

Giải:
Hiệu của 4284 and 2347 là: 4284 - 2347 = 1937
Theo bài ra ta có: 1715 + Y = 1937
Suy ra: Y = 1937 - 1715 = 222

The difference of 4283 and 2347 is the same as the sum of 1715 and X. The value of X is … Answer: 221

Giải:
Hiệu của 4283 and 2347 là: 4283 - 2347 = 1936
Theo bài ra ta có: 1715 + X = 1936
Suy ra: X = 1936 - 1715 = 221

The difference of 5674 and 675 is the same as the sum of 2765 and X. The value of X is … Answer: 2234

Giải:
Hiệu của 5674 and 675 là: 5674 - 675 = 4999
Theo bài ra ta có: 2765 + X = 4999
Suy ra: X = 4999 - 2765 = 2234

The difference of 5678 and 2132 is the same as the sum of 1212 and Y. The value of Y is … Answer: 2334

Giải:
Hiệu của 5678 and 2132 là: 5678 - 2132 = 3546
Theo bài ra ta có: 1212 + Y = 3546
Suy ra: Y = 3546 - 1212 = 2334

The greatest distinct 2 - digit number is … Answer: 98

The number that is 4499 less than 80 hundreds is … Answer: 3501

Giải:
Số nhỏ hơn 80 trăm 4499 đơn vị là: 8000 - 4499 = 3501

The sum of 212 and 345 is … Answer: 557

Giải:
Tổng hai số là: 212 + 345 = 557

The sum of 3456 and 987 is … Answer: 4443

Giải:
Tổng hai số là: 3456 + 987 = 4443

The value of y if 546 - y = … Answer: 446

The value of y if y - 245 = 100 is … Answer: 345

What must be added to 3971 to make 8000? Answer: 4029

Giải:
8000 - 3971 = 4029

What must be added to 5431 to make 8768? Answer: 3337

Giải:
8768 - 5431 = 3337

Using all of the following digits: 5; 8; 0; 3 form the smallest odd 4 - digit number and the greatest even 4 - digit number and find their difference. Answer: 5445

Giải:
Số lẻ nhỏ nhất tạo bởi 4 chữ số đã cho là: 3085
Số chẵn lớn nhất tạo bởi 4 chữ số đã cho là: 8530
Hiệu của chúng là: 8530 - 3085 = 5445

nhaibt

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Thật tuyệt vời, cảm ơn thaodo rất nhiều flower
Xem lý lịch thành viên

nhaibt

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Nhờ các thầy/cô cho tiếp đề và lời giải toán tiếng anh vòng 6 với ạ.
Trân trọng cảm ơn thầy/cô
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ: Đề và đáp án vòng 6 thi Toán tiếng Anh (Math ViOlympic) lớp 4 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Bài thi số 1: Sắp xếp


Sắp xếp theo bảng bên dưới (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới):


Bài thi số 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)

Fill in the blank with the suitable number
Câu 1:
A fund received 75500000 VND on the first day, 85950000 VND on the second day and 14500000 VND on the third day. How much money did the fund receive altogether?
Answer: The fund received 175950000 VND altogether.

Giải:
Tổng số tiền quyên góp được là: 75500000 + 85950000 + 14500000 = 175950000 (VND)

Câu 10:
Eight similar pens and 3 similar books cost 324 dollars. If each book costs 36 dollars then one pen costs 27 dollars.

Giải:
Giá tiền 3 quyển sách là: 36 x 3 = 108 (dollars)
Giá tiền 8 cây viết là: 324 - 108 = 216 (dollars)
Giá tiền 1 cây viết là: 216 : 8 = 27 (dollars)

Câu 2:
Fill in the blank with the correct number.
(a + 28) + 2 = a + (28 + 2)

Câu 3:
Fill in the blank with the correct number.
(a + 42) + 9 = a + (9 + 42)

Câu 3:
Find the value of y such that 768 - y = 545.
Answer: y = 223

Câu 1:
Find the value of y such that y - 305 = 545.
Answer: y = 850

Câu 9:
If A + B + C = 17 and A + B - C = 7 then the average of A and B is 6

Giải:
Trung bình cộng của A và B là: (17 + 7) : 4 = 6

Câu 10:
If A + B + C = 43 and A + B - C = 17 then the average of A and B is 15

Giải:
Trung bình cộng của A và B là: (43 + 17) : 4 = 15

Câu 9:
If A - B = 8 and the average of A and B is 7 then A = 11

Giải:
Tổng của A và B là: 7 x 2 = 14
Giá trị của A là: (14 - Cool : 2 = 11

Câu 10:
If A - B = 16 and the average of A and B is 12 then B = 4

Giải:
Tổng của A và B là: 12 x 2 = 24
Giá trị của B là: (24 - 16) : 2 = 4

Câu 9:
If the product of 15 and 12 is divided by 3 then the result is  60

Giải:
Tích của 15 và 12 là: 15 x 12 = 180
Kết quả là: 180 : 3 = 60

Câu 9:
If the product of 15 and 12 is divided by 6 then the result is 30

Giải:
Tích của 15 và 12 là: 15 x 12 = 180
Kết quả là: 180 : 6 = 30

Câu 5:
In a café, there were 267 adults and 123 teenagers. If each of them spent 8 dollars then they spent 3120 dollars in all.

Giải:
Tổng số người trong quán cà phê là: 267 + 123 = 390 (người)
Tổng số tiền họ đã tiêu (sài) là: 390 x 8 = 3120 (dollars)

Câu 8:
Joyce saved 360 more dollars than Bobby. Carl saved 325 more dollars than Joyce. If Bobby saved 579 dollars, Carl would have saved 1264 dollars.

Giải:
Số tiền Joyce để dành là: 579 + 360 + 325 = 1264 (dollars)

Câu 9:
Mary wanted to buy a washing machine for 651 dollars. She was short of 239 dollars. She had 412 dollars.

Giải:
Số tiền Mary có là: 651 - 239 = 412 (dollars)

Câu 8:
Mr Tan bought 8 pens at 89 dollars each and spent 367 dollars on clothes. He spent 1079 dollars in all.

Giải:
Giá tiền của 8 cây viết là: 89 x 8 = 712 (dollars)
Tổng số tiền ông Tan đã tiêu (sài) là: 712 + 367 = 1079 (dollars)

Câu 10:
On a Christmas tree, there are 45 glass stars and 26 golden balls. Each glass star costs 4 dollars while a golden ball costs 3 more dollars than a glass star. What is the total cost of the glass stars and golden balls?
Answer: The total cost is 362 dollars.

Giải:
Giá tiền 45 ngôi sao là: 45 x 4 = 180 (dollars)
Giá tiền 1 quả banh vàng là: 4 + 3 = 7 (dollars)
Giá tiền 26 quả banh vàng là: 26 x 7 = 182 (dollars)
Tổng giá tiền 45 ngôi sao và 26 quả banh là: 180 + 182 = 362 (dollars)

Câu 7:
The perimeter of a rectangle is 32cm. The length is 4cm longer than the width. What is its area?
Answer: Its area is 60 cm2.

Giải:
Nửa chu vi hình chữ nhật là: 32 : 2 = 16 (cm)
Chiều dài hình chữ nhật là: (16 + 4) : 2 = 10 (cm)
Chiều rộng hình chữ nhật là: 16 - 10 = 6 (cm)
Diện tích hình chữ nhật là: 10 x 6 = 60 (cm2)

Câu 7:
The semiperimeter of a rectangle is 12cm. The length is 4cm longer than the width. What is its area?
(the semiperimeter of a rectangle is half its perimeter)
Answer: Its area is 32 cm2.

Giải:
Chiều dài hình chữ nhật là: (12 + 4) : 2 = 8 (cm)
Chiều rộng hình chữ nhật là: 12 - 8 = 4 (cm)
Diện tích hình chữ nhật là: 8 x 4 = 32 (cm2)

Câu 8:
The semiperimeter of a rectangle is 18cm. The length is 4cm longer than the width. What is its area?
(the semiperimeter of a rectangle is half its perimeter)
Answer: Its area is 77 cm2.

Giải:
Chiều dài hình chữ nhật là: (18 + 4) : 2 = 11 (cm)
Chiều rộng hình chữ nhật là: 18 - 11 = 7 (cm)
Diện tích hình chữ nhật là: 11 x 7 = 77 (cm2)

Câu 4:
The sides of a triangle are a, b and c respectively.

What is the perimeter of the triangle if a = 5cm, b = 4cm, and c = 3cm?
Answer: The perimeter of the triangle is 12 cm.

Giải:
Chu vi hình tam giác là: 5 + 4 + 3 = 12 (cm)

Câu 4:
The sides of a triangle are a, b and c respectively.

What is the perimeter of the triangle if a = 8cm, b = 6cm, c = 6cm?
Answer: The perimeter of the triangle is 20 cm.

Giải:
Chu vi hình tam giác là: 8 + 6 + 6 = 20 (cm)

Câu 2:
The sides of a triangle are a, b and c respectively.

What is the perimeter of the triangle if a = 10cm, b = 11cm, c = 12cm?
Answer: The perimeter of the triangle is 33 cm.

Giải:
Chu vi hình tam giác là: 10 + 11 + 12 = 33 (cm)

Câu 7:
The sum of the ages of the father and his son is 58. The father is 38 years older than his son. How old is the father?
Answer: The father is 48 years old.

Giải:
Tuổi của cha là: (58 + 38) : 2 = 48 (tuổi)

Câu 7:
The sum of the ages of the mother and her son is 60. The mother is 38 years older than her son. How old is the mother?
Answer: The mother is 49 years old.

Giải:
TTuổi của mẹ là: (60 + 38) : 2 = 49 (tuổi)

Câu 6:
There are 28 students in a class. The number of boys is 4 more than the number of girls. How many girls are there in the class?
Answer: There are 12 girls in the class.

Giải:
Số học sinh nữ là: (28 - 4) : 2 = 12 (học sinh)

Câu 6:
There are 42 students in a class. The number of boys is 6 more than the number of girls. How many boys are there in the class?
Answer: There are 24 boys in the class.

Giải:
Số học sinh nam là: (42 + 6) : 2 = 24 (học sinh)

Câu 9:
There were 10 cartons of eggs. Each carton contained 200 eggs. Mr Tom sold 1320 eggs and put the remaining eggs equally into trays of 8. How many trays did he need?
Answer: He needed 85 trays.

Giải:
Số trứng có là: 200 x 10 = 2000 (quả)
Số trứng còn lại sau khi bán 1320 quả là: 2000 - 1320 = 680 (quả)
Số vỉ đựng trứng cần là: 680 : 8 = 85 (vỉ)

Câu 4:
There were 5256 people in a commune. After a year, the population increased by 79. One year later, it increased further by 71. How many people are there in total after 2 years?
Answer: 5406 people.

Giải:
Số dân của xã đó sau 2 năm là: 5256 + 79 + 71 = 5406 (người)

Câu 3:
There were 5256 people in a commune. After a year, the population increased by 79. One year later, it increased further by 71. How many people did the population of the commune increase by after 2 years?
Answer: 150 people.

Giải:
Số dân của xã đó tăng trong 2 năm là: 79 + 71 = 150 (người)

Bài thi số 3: Đi tìm kho báu

12 x (27 - 18) = 12 x 27 - 12 x … The missing number is … Answer: 18

15 x (25 - 13) = 15 x 25 - 15 x … The missing number is … Answer: 13

A postman travels 138km everyday. A salesman travels 240km more than a postman in 6 days. If the salesman travels the same distance everyday, how far will he travel in 10 days? Answer: 1780


Giải:
Quãng đường người bán hàng đi nhiều hơn người đưa thư trong 1 ngày là: 240 : 6 = 40 (km)
Quãng đường người bán hàng đi trong 1 ngày là: 138 + 40 = 178 (km)
Quãng đường người bán hàng đi trong 10 ngày là: 178 x 10 = 1780 (km)

A table costs $235 more than a chair. If 4 chairs and a table cost $515, what is the cost of each chair? Answer: 56


Giải:
Giá tiền của 1 cái ghế là: (515 - 235) : 5 = 56 ($)

A table costs $235 more than a chair. If 4 chairs and a table cost $515, what is the cost of the table? Answer: 291


Giải:
Giá tiền của 1 cái ghế là: (515 - 235) : 5 = 56 ($)
Giá tiền của 1 cái bàn là: 235 + 56 = 291 ($)

Anna is 9 years older than Jimmy. 2 years ago, Anna was 45 years old. Find their present total age? Answer: 85

Giải:
Tuổi của Anna hiện nay là: 45 + 2 = 47 (tuổi)
Tuổi của Jimmy hiện nay là: 47 - 9 = 38 (tuổi)
Tuổi của hai người hiện nay là: 47 + 38 = 85 (tuổi)

Class 4A and 4B plant 600 trees altogether. 4A plants 50 more trees than 4B. How many trees does each of the two classes plant? Answer: 325 and 275

Giải:
Số cây lớp 4A trồng được là: (600 + 50) : 2 = 325 (cây)
Số cây lớp 4B trồng được nay là: 600 - 325 = 275 (cây)

Class 4A and 4B plant 800 trees altogether. 4A plants 70 more trees than 4B. How many trees does each of the two classes plant? Answer: 435 and 365

Giải:
Số cây lớp 4A trồng được là: (800 + 70) : 2 = 435 (cây)
Số cây lớp 4B trồng được nay là: 800 - 435 = 365 (cây)

Find the value of y such that y : (1 + 200) = 4. Answer: 804

Find the value of y such that y : (1 + 200) = 6. Answer: 1206

Jacob needs 9 erasers. Each of them costs 12 cents. How much change will he get back from 200 cents? Answer: 92

Giải:
Giá tiền của 9 cục tẩy là: 12 x 9 = 108 (cents)
Số tiền Jacob còn lại là: 200 - 108 = 92 (cents)

Jacob needs 15 erasers. Each of them costs 8 cents. How much change will he get back from 150 cents? Answer: 30

Giải:
Giá tiền của 15 cục tẩy là: 8 x 15 = 120 (cents)
Số tiền Jacob còn lại là: 150 - 120 = 30 (cents)

Mary has 3 packs of candies. There are 11 candies in each pack. Mary has ... candies in all. Answer: 33

Melvin bought 6kg of grapes and 5 loaves of bread at $2 each. He paid by a hundred dollars cheque and received $60 change. How much did 1kg of grapes cost? Answer: 5


Giải:
Số tiền Melvin đã trả cho 6kg nho và 5 ổ bánh mì là: 100 - 60 = 40 ($)
Giá tiền của 5 ổ bánh mì là: 2 x 5 = 10 ($)
Số tiền Melvin đã trả cho 6kg nho là: 40 - 10 = 30 ($)
Giá tiền của 1kg nho là: 30 : 6 = 5 ($)

Mr and Mrs Tan, with their 4 children and 8 relatives, want to go to the zoo. A taxi carry 4 passengers. How many taxis do they need to hire? Answer: 4


Giải:
Tổng số người đi xe taxi là: 2 + 4 + 8 = 14 (người)
Số xe taxi họ cần là: 14 : 4 = 3 (dư 2 người)
Vậy: Số xe taxi họ cần là: 3 + 1 = 4 (chiếc)

Mr and Mrs Tan, with her 6 children and 9 relatives, want to go to the zoo. A taxi carry 4 passengers. How many taxis do they need to hire? Answer: 5

Giải:
Tổng số người đi xe taxi là: 2 + 6 + 9 = 17 (người)
Số xe taxi họ cần là: 17 : 4 = 4 (dư 1 người)
Vậy: Số xe taxi họ cần là: 4 + 1 = 5 (chiếc)

Nick spends 34 dollars to buy 3 erasers and 7 pens. If 2 pens cost 8 dollars then 1 eraser costs … dollars. Answer: 2

Giải:
Giá tiền của 1 cây viết là: 8 : 2 = 4 (dollars)
Giá tiền của 7 cây viết là: 4 x 7 = 28 (dollars)
Giá tiền của 3 cục tẩy là: 34 - 28 = 6 (dollars)
Giá tiền của 1 cục tẩy là: 6 : 3 = 2 (dollars)

The sum of the ages of two siblings is 26. The younger sister is 6 years younger than the older sister. How old is the younger sister? Answer: 10


Giải:
Tuổi của em gái là: (26 - 6) : 2 = 10 (tuổi)

The sum of the ages of two siblings is 36. The younger sister is 8 years younger than the older sister. How old is the younger sister? Answer: 14


Giải:
Tuổi của em gái là: (36 - Cool : 2 = 14 (tuổi)

The sum of two numbers is 372 and their difference is 102. The smaller number is … Answer: 135

Giải:
Số nhỏ hơn là: (372 - 102) : 2 = 135

Tom bought 5kg of grapes and 10 loaves of bread at $2 each. He paid by a hundred dollars cheque and received $60 change. How much did 1kg of grapes cost? Answer: 4

Giải:
Số tiền Tom đã trả cho 5kg nho và 10 ổ bánh mì là: 100 - 60 = 40 ($)
Giá tiền của 10 ổ bánh mì là: 2 x 10 = 20 ($)
Số tiền Melvin đã trả cho 5kg nho là: 40 - 20 = 20 ($)
Giá tiền của 1kg nho là: 20 : 5 = 4 ($)

Tom spends 68 dollars to buy 12 erasers and 14 pens. If 2 pens cost 8 dollras then 1 eraser costs $... Answer: 1

Giải:
Giá tiền của 1 cây viết là: 8 : 2 = 4 (dollars)
Giá tiền của 14 cây viết là: 4 x 14 = 56 (dollars)
Giá tiền của 12 cục tẩy là: 68 - 56 = 12 (dollars)
Giá tiền của 1 cục tẩy là: 12 : 12 = 1 (dollars)

Tony is 12 years older than Jimmy. 5 years ago, Tony was 45 years old. Find their present total age. Answer: 88

Giải:
Tuổi của Tony hiện nay là: 45 + 5 = 50 (tuổi)
Tuổi của Jimmy hiện nay là: 50 - 12 = 38 (tuổi)
Tổng số tuổi của hai người là: 50 + 38 = 88 (tuổi)

Two factories produce 1200 products. The first factory produces 120 less products than the second factory. How many products does each of them produce? Answer: 540 and 660

Giải:
Số sản phẩm nhà máy thứ nhất sản xuất được là: (1200 - 120) : 2 = 540 (sản phẩm)
Số sản phẩm nhà máy thứ hai sản xuất được là: 1200 - 540 = 660 (sản phẩm)

What is the value of the expression below? 468 : 6 + 61 x 2. Answer: 200

What is the value of the expression below? 570 - 225 - 167 + 67. Answer: 245

What is the value of the expression below? 5625 - 5000 : (726 : 6 - 113). Answer: 5000

When Kenny bought 4 similar pens, he had $8 left. When he bought 7 such pens, he was short of $22. How much did each pen cost? Answer: 10

Giải:
Gọi a là giá tiền của 1 cây viết
Theo bài ra ta có:
4 x a + 8 = 7 x a - 22
7 x a - 4 x a  = 22+ 8
3 x a = 30
a = 10

nhaibt

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Dạ, em cảm ơn thầy ạ.
Xem lý lịch thành viên

sua

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Thầy thaodo đáp án Câu này không hợp lý:
When Kenny bought 4 similar pens, he had $8 left. When he bought 7 such pens, he was short of $22. How much did each pen cost? Answer: 10.
Vì đầu bài không có giả thiết số tiền ban đầu như nhau, thế mà thầy lại cho rằng: 4 x a + 8 = 7 x a - 22.
Mong thầy giảng lại bài này!?
My email: nguyenhoangha2@gmail.com
Cảm ơn thầy!
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc

@sua đã viết:Thầy thaodo đáp án Câu này không hợp lý:
When Kenny bought 4 similar pens, he had $8 left. When he bought 7 such pens, he was short of $22. How much did each pen cost? Answer: 10.
Vì đầu bài không có giả thiết số tiền ban đầu như nhau, thế mà thầy lại cho rằng: 4 x a + 8 = 7 x a - 22.
Mong thầy giảng lại bài này!?
My email: nguyenhoangha2@gmail.com
Cảm ơn thầy!

Đề bài: "When Kenny bought 4 similar pens, he had $8 left. When he bought 7 such pens, he was short of $22. How much did each pen cost?" được tạm dịch như sau: "Khi Kenny mua 4 cây viết thì anh ấy còn dư lại 8 USD. Khi anh ấy mua 7 cây viết cùng loại thì bị thiếu 22 USD. Hãy cho biết giá tiền một cây viết là bao nhiêu?"

Mặc dù đề bài không nói Kenny có bao nhiêu tiền nhưng chắc chắn là anh ấy có tiền và số tiền này nếu mua 4 cây viết thì anh ấy còn dư lại 8 USD, nếu mua 7 cây viết cùng loại thì bị thiếu 22 USD. Số tiền của cùng một người, tại cùng một thời điểm thì nó như thế nào thì bạn ... tự suy nghĩ đi nhé.

nhaibt

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Cảm ơn thầy thaodo đã cập nhật thêm vòng 6.

k43thandd

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Các bác cho em hỏi câu này chút ạ:
8 liters of oil is filled in the fisrt can; 6 liters of oil is filled in the second can. How many liters are there in each can if they are filled equally? Answer: 7

Giải:
Can thứ nhất chứa 8 lít dầu
Can thứ hai chứa 6 lít dầu
Trung bình mỗi can chứa số lít dầu là: (8 + 6) : 2 = 7


Em thì hiểu là yêu cầu bài toán: Khi đổ đầy như nhau ở 2 can thì mỗi can có bao nhiêu Lít dầu và kết quả là 6, vì can thứ 2 chỉ chứa được tối đa 6 lít dầu (Đán án của chương trình cũng là 7), Mong các bác chỉ thêm ạ
Xem lý lịch thành viên

Hòa bình

avatar
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Nhờ các bạn giúp giải những câu hỏi sau:

Câu 1: In a flower shop, there are 3 differenct colors of roses. The total of the whites and the pinks is 400, the reds and the pinks is 450 and the whites and the reds is 350. There are … pink roses in the shop?

Câu 2: Susan read 265 pages of her storybook on Friday. Ivan read 145 pages of the same storybook and has 287 pages left. If Susan reads 59 pages on Saturday then how many pages must she read to complete the storybook?

Câu 3: Tom added all odd numbers from 1 to 1999. Anna added all even numbers from 2 to 2000. Then Mary subtracted Tom’s result from Anna’s result. Mary’s result is …

Câu 4: Tom writes the consecutive natural numbers from 1 to 11 on a board. If he erasers some of the numbers and adds up the remaining ones then he will get a sum of 40. The number of numbers that is erased on the board at most is …
Xem lý lịch thành viên

thanhha

avatar
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình

@k43thandd đã viết:Các bác cho em hỏi câu này chút ạ:
8 liters of oil is filled in the fisrt can; 6 liters of oil is filled in the second can. How many liters are there in each can if they are filled equally? Answer: 7

Giải:
Can thứ nhất chứa 8 lít dầu
Can thứ hai chứa 6 lít dầu
Trung bình mỗi can chứa số lít dầu là: (8 + 6) : 2 = 7


Em thì hiểu là yêu cầu bài toán: Khi đổ đầy như nhau ở 2 can thì mỗi can có bao nhiêu Lít dầu và kết quả là 6, vì can thứ 2 chỉ chứa được tối đa 6 lít dầu (Đán án của chương trình cũng là 7), Mong các bác chỉ thêm ạ

Đối với các câu hỏi Toán, bạn phải đặt nó trong bối cảnh chương trình học của các bé. Câu hỏi này là một dạng của trung bình cộng nên nó có thể được hiểu như sau: Can thứ nhất có 8 lít dầu, can thứ hai có 6 lít dầu. Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít nếu số dầu của chúng bằng nhau? Đáp án lúc này sẽ là: (8 + 6) : 2 = 7 lít.


@Hòa bình đã viết:Nhờ các bạn giúp giải những câu hỏi sau:

Câu 1: In a flower shop, there are 3 differenct colors of roses. The total of the whites and the pinks is 400, the reds and the pinks is 450 and the whites and the reds is 350. There are … pink roses in the shop?

Câu 2: Susan read 265 pages of her storybook on Friday. Ivan read 145 pages of the same storybook and has 287 pages left. If Susan reads 59 pages on Saturday then how many pages must she read to complete the storybook?

Câu 3: Tom added all odd numbers from 1 to 1999. Anna added all even numbers from 2 to 2000. Then Mary subtracted Tom’s result from Anna’s result. Mary’s result is …

Câu 4: Tom writes the consecutive natural numbers from 1 to 11 on a board. If he erasers some of the numbers and adds up the remaining ones then he will get a sum of 40. The number of numbers that is erased on the board at most is …

Câu 1: In a flower shop, there are 3 differenct colors of roses. The total of the whites and the pinks is 400, the reds and the pinks is 450 and the whites and the reds is 350. There are … pink roses in the shop?

Giải:
Theo đề bài cho, ta có: 2 lần tổng của 3 loại hoa là: 400 + 450 + 350 = 1200 (bông)
Suy ra: Tổng của 3 loại hoa là: 1200 : 2 = 600 (bông)
Số hoa màu hồng có là: 600 - 350 = 250 (bông)

Câu 2: Susan read 265 pages of her storybook on Friday. Ivan read 145 pages of the same storybook and has 287 pages left. If Susan reads 59 pages on Saturday then how many pages must she read to complete the storybook?

Giải:
Số trang của quyển truyện là: 145 + 287 = 432 (trang)
Số trang của quyển truyện mà Susan cần phải đọc tiếp là: 432 - 265 - 59 = 108 (trang)

Câu 3: Tom added all odd numbers from 1 to 1999. Anna added all even numbers from 2 to 2000. Then Mary subtracted Tom’s result from Anna’s result. Mary’s result is …

Giải:
Số số hạng của tổng các chữ số lẻ từ 1 đến 1999 là: (1999 - 1) : 2 + 1 = 1000 (số hạng)
Tổng các chữ số lẻ từ 1 đến 1999 là: (1 + 1999) x 1000 : 2 = 1000000
Số số hạng của tổng các chữ số chẵn từ 2 đến 2000 là: (2000 - 2) : 2 + 1 = 1000 (số hạng)
Tổng các chữ số chẵn từ 2 đến 2000 là: (2 + 2000) x 1000 : 2 = 1001000
Kết quả phép trừ của Mary là: 1001000 - 1000000 = 1000

Câu 4: Tom writes the consecutive natural numbers from 1 to 11 on a board. If he erasers some of the numbers and adds up the remaining ones then he will get a sum of 40. The number of numbers that is erased on the board at most is …

Giải:
Ta có: 11 + 10 + 9 + 8 + 2 = 40
Suy ra: Số các số ít nhất được dùng để tạo nên tổng bằng 40 từ các số đã cho là 5 số
Từ 1 đến 11 có số số hạng là: (11 - 1) : 1 + 1 = 11 (số hạng)
Số các số mà Tom có thể xóa đi nhiều nhất để tổng của các số còn lại bằng 40 là: 11 - 5 = 6 (số)

sumo142007

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
có đề vòng 7 chưa ạ?
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ: Đề và đáp án vòng 7 thi Toán tiếng Anh (Math ViOlympic) lớp 4 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Bài thi số 1: Tìm cặp bằng nhau


143 = 13 x 11246 = 119 + 127
258 = 165 + 93353 = 23 x11 +100
364 = 24 x 11 + 100365 = 843 - 478
367 = 215 + 152378 = 169 + 209
381 = 643 - 262385 = 35 x 11
389 = 11 x 24 + 125390 = 11 x 38 - 28
400 = 4 x 25 x 4402 = 23 x 24 - 150
405 = 47 x 11 - 112408 = 2040 : 5
412 = 3708 : 9420 = 20 x 21
423 = 36 x 11 + 27425 = 17 x 25
435 = 2610 : ( 2 x 3)440 = 22 x 20
450 = (60 x 15) : 2455 = 6825 : (3 x 5)
470 = 9400 : (40 : 2)

Bài thi số 2: Vượt chướng ngại vật

9:20 pm. The clock shows the last time Anna saw before she sleeps. She wakes up at 6:15 am. How long did she sleep? Answer: 535


Giải:
Từ 9 giờ 20 đến 10 giờ 00 có số phút là: 40 phút
Từ 10 giờ 00 đến 12 giờ 00 có số phút là: (12 - 10) x 60 = 120 phút
Từ 0 giờ 00 đến 6 giờ 00 sáng có số phút là: (6 - 0) x 60 = 360 phút
Từ 6 giờ 00 đến 6 giờ 15 sáng có số phút là: 15 phút
Thời gian Anna ngủ là: 40 + 120 + 360 + 15 = 535 (phút)

Anna uses a multiplication rule to make the number pattern: 4, 12, 36, 108, … if the pattern continues in the same way, what is the seventh number in this pattern? Answer: 2916


Giải:
Ta có:
4 x 3 = 12
12 x 3 = 36
36 x 3 = 108
108 x 3 = 324
324 x 3 = 972
Số hạng thứ bảy của dãy số là: 972 x 3 = 2916

Calculate: (20 + 16 + 12 + 8 + 4) : (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = … Answer: 4

Calculate: 84 x 11 = … Answer: 924


Calculate: 88 x 11 = … Answer: 968

Calculate: 2016 + 2016 x 2 + 2016 x 97 = … Answer: 201600

Giải:
Ta có: 2016 + 2016 x 2 + 2016 x 7 = 2016 x (1 + 2 + 97) = 2016 x 100 = 201600

Convert: 300cm2 = …dm2. Answer: 3


Find x such that: x : 11 = 46. Answer: 506

I am distinct four - digit number. All you four digits add up to 19. I have no zeros in my number. What is the greatest possible number that I am? Answer: 9721


Giải:
Ta có: 19 - 9 - 7 = 3
Vì số này không có chữ số 0. Suy ra: Giá trị lớn nhất của số đó là: 9721

I need 15 parts of fruit to make 3 glasses of juice. How many parts of fruit do I need to make 7 glasses of juice? Answer: 35


Giải:
Số phần trái cây cần để pha 7 ly nước trái cây là: 15 : 3 x 7 = 35 (phần)

I save $3 everyday. On the seventh day, I always donate $5 to a church. In how many days will I take to save $51? Answer: 22


Giải:
Số tiền tôi để dành trong 1 tuần là: 3 x 7 = 21 ($)
Số tiền tôi còn lại sau khi đóng góp cho nhà thờ là: 21 - 5 = 16 ($)
Ta có: 51 - 16 = 3 (dư 3)
Số ngày tôi cần có để có thể để dành được 51 đô la là: 7 x 3 + 1 = 22 (ngày)

In a flower shop, there are 3 differenct colors of roses. The total of the whites and the pinks is 400, the reds and the pinks is 450 and the whites and the reds is 350. There are … pink roses in the shop? Answer: 250

Giải:
Theo đề bài cho, ta có: 2 lần tổng của 3 loại hoa là: 400 + 450 + 350 = 1200 (bông)
Suy ra: Tổng của 3 loại hoa là: 1200 : 2 = 600 (bông)
Số hoa màu hồng có là: 600 - 350 = 250 (bông)

Jacob needs 11 erasers. Each of them costs 18 cents. How much change will he get back from 200 cents? Answer: 2

Giải:
Giá tiền của 11 cục tẩy là: 18 x 11 = 198 (cents)
Số tiền Jacob còn lại là: 200 - 198 = 2 (cents)

Jason bought food for 11 kids for birthday party. Knowing that, 3 cookies and 8 scones will cost $14, 9 cookies and 2 scones will cost $20. How much is one cookies? Answer: 2

Giải:
Vì 9 cái bánh quy và 2 cái bánh nướng giá 20 đô la, suy ra: 36 cái bánh quy và 8 cái bánh nướng có giá là: 20 x 4 = 80 ($)
Theo bài ra ta có: 3 cái bánh quy và 8 cái bánh nướng có giá là 14 đô la, suy ra: 33 cái bánh quy có giá là: 80 - 14 = 66 ($)
Suy ra: 1 cái bánh quy có giá là: 66 : 33 = 2 ($)

Kelvin bought a radio and a camera. He spent $460 on a radio and the cost of a camera is $248 more than the radio. The amount he had left was $45 more than the amount ha had spent. How much money did he have at fisrt? Answer: 2381


Giải:
Giá tiền 1 cái camera là: 460 + 248 = 708 ($)
Số tiền Kelvin đã sài là: 460 + 708 = 1168 ($)
Số tiền Kelvin còn lại là: 1168 + 45 = 1213 ($)
Số tiền Kelvin có lúc đầu là: 1168 + 1213 = 2381 ($)

Mary has 32 packs of candies. There are 11 candies in each pack. Mary has … candies in all. Answer: 352


Giải:
Tổng số kẹo Mary có là: 11 x 32 = 352 (viên)

One case can hold 4 boxes. Each box can hold 4 books. How many cases are needed to hold 256 books? Answer: 16

Giải:
Số thùng cần là: 256 : 4 : 4 = 16 (thùng)

Share 480 dollars equally for you and 7 your friends. Each person gets … dollars. Answer: 60

Giải:
Số tiền mỗi người được chia là: 480 : (7 + 1) = 60 (dollars)

Susan read 265 pages of her storybook on Friday. Ivan read 145 pages of the same storybook and has 287 pages left. If Susan reads 59 pages on Saturday then how many pages must she read to complete the storybook? Answer: 108

Giải:
Số trang của quyển truyện là: 145 + 287 = 432 (trang)
Số trang của quyển truyện mà Susan cần phải đọc tiếp là: 432 - 265 - 59 = 108 (trang)

The area of the following square is … dm2. Answer: 44521


Giải:
Diện tích hình vuông là: 211 x 211 = 44521 (dm2)

The average of 322 and 476 is … Answer: 399

Giải:
Trung bình cộng của 322 và 476 là: (322 + 476) : 2 = 399

The sum of two numbers is 326 and their differece is 12. What is the smaller number? Answer: 157


Giải:
Số bé là: (326 - 12) : 2 = 157

The sum of two numbers is 769 and their differece is 131. What is the greater number? Answer: 450

Giải:
Số lớn là: (769 + 131) : 2 = 450

Tom added all odd numbers from 1 to 1999. Anna added all even numbers from 2 to 2000. Then Mary subtracted Tom’s result from Anna’s result. Mary’s result is … Answer: 1000

Giải:
Số số hạng của tổng các chữ số lẻ từ 1 đến 1999 là: (1999 - 1) : 2 + 1 = 1000 (số hạng)
Tổng các chữ số lẻ từ 1 đến 1999 là: (1 + 1999) x 1000 : 2 = 1000000
Số số hạng của tổng các chữ số chẵn từ 2 đến 2000 là: (2000 - 2) : 2 + 1 = 1000 (số hạng)
Tổng các chữ số chẵn từ 2 đến 2000 là: (2 + 2000) x 1000 : 2 = 1001000
Kết quả phép trừ của Mary là: 1001000 - 1000000 = 1000

Tom needs 11 erasers. Each of them costs 15 cents. How much change will he get back from 200 cents? Answer: 35

Giải:
Giá tiền của 11 cục tẩy là: 15 x 11 = 165 (cents)
Số tiền Tom còn lại là: 200 - 165 = 35 (cents)

Tom writes the consecutive natural numbers from 1 to 11 on a board. If he erasers some of the numbers and adds up the remaining ones then he will get a sum of 40. The number of numbers that is erased on the board at most is … Answer: 6

Giải:
Ta có: 11 + 10 + 9 + 8 + 2 = 40
Suy ra: Số các số ít nhất được dùng để tạo nên tổng bằng 40 từ các số đã cho là 5 số
Từ 1 đến 11 có số số hạng là: (11 - 1) : 1 + 1 = 11 (số hạng)
Số các số mà Tom có thể xóa đi nhiều nhất để tổng của các số còn lại bằng 40 là: 11 - 5 = 6 (số)

Bài thi số 3: Đi tìm kho báu

A pen costs $30. A clock costs $89 more than the pen. Find the cost of 3 such cloocks.
Giải:
Answer: 357

Giải:
Giá tiền 1 cái đồng hồ là: 30 + 89 = 119 ($)
Giá tiền 3 cái đồng hồ là: 119 x 3 = 357 ($)

Calculate: (8 x 23) : 4 = … Answer: 46

Calculate: 50 : (2 x 5) = … Answer: 5

Doris has six times as much money as Tom. If they have $623 altogether, how much does Tom have? Answer: 89

Giải:
Số tiền Tom có là: 623 : (6 + 1) = 89 ($)

Each of two students bought 3 notebooks with the total amount of money of 7200 VND? How much is a notebook? Answer: 1200

Giải:
Giá tiền của 1 quyển sổ là: 7200 : 3 : 2 = 1200 (VND)

Find the missing numbers: 60, 61, 63, 66, …, 75? Answer: 70

Giải:
Ta có:
61 = 60 + 1
63 = 61 + 2
66 = 63 + 3
Suy ra: Số hạng tiếp theo là: 66 + 4 = 70

Five similar knives cost $160. Find the cost of 2 knives. Answer: 64

Giải:
Giá tiền của 1 con dao là: 160 : 5 = 32 ($)
Giá tiền của 2 con dao là: 32 x 2 = 64 ($)

In the following multiplication problem, 24 x 8 x 9 = 12 x M x 3. What is the value of 7 x M? Answer: 336

Giải:
Ta có: M = (24 x 8 x 9) : (12 x 3) = 2 x 8 x 3 = 48
Suy ra: 7 x M = 7 x 48 = 336

Jane has 78 boxes of 11 marbles each. He gives his friend 535 marbles. How many marbles does he have left? Answer: 323

Giải:
Số viên bi Jane còn lại là: 11 x 78 - 535 = 323 (viên)

Jim plans to fill goods cars of a train with 180 tonnes of goods. How many goods cars are needed if each car can carry 30 tonnes? Answer: 6

Giải:
Số xe ô tô cần để chở hết số hàng hóa là: 180 : 30 = 6 (xe)

Mark plans to fill goods cars of a train with 180 tonnes of goods. How many goods cars are needed if each car can carry 20 tonnes? Answer: 9

Giải:
Số xe ô tô cần để chở hết số hàng hóa là: 180 : 20 = 9 (xe)

Six similar knives cost $180. Find the cost of 3 knives. Answer: 90

Giải:
Giá tiền của 1 con dao là: 180 : 6 = 30 ($)
Giá tiền của 3 con dao là: 30 x 3 = 90 ($)

Subtract 3459 from 5600, then multiply the result by 9, we get ... Answer: 19269

Giải:
Kết quả của phép tính là: (5600 - 3459) x 9 = 19269

The sum of two consecutive even numbers is 914. What is the greater number? Answer: 458

Giải:
Số lớn là: (914 + 2) : 2 = 458

The sum of two consecutive numbers is 151. What is the smaller number? Answer: 75

Giải:
Số bé là: (151 - 1) : 2 = 75

Tom spends $35 on food and triple as much as on transport everyday. After a week, he had $128 left. How much money did he have at the beginning of a week? Answer: 1108


Giải:
Số tiền Tom dùng cho việc di chuyển là: 35 x 3 = 105 ($)
Tổng số tiền Tom sài mỗi ngày là: 35 + 105 = 140 ($)
Tổng số tiền Tom sài trong 1 tuần là: 140 x 7 = 980 ($)
Số tiền Tom có lúc đầu tuần là: 980 + 128 = 1108 ($)

There are 67 goats and 85 ducks. How many leg are there altogether? Answer: 438

Giải:
Số chân dê là: 67 x 4 = 268 (chân)
Số chân vịt là: 85 x 2 = 170 (chân)
Tổng số chân của dê và vịt là: 268 + 170 = 438 (chân)

Chú ý: Một số bài đề gần giống nhau nhưng khác kết quả, rất dễ bị nhầm:

A shop has 5 pieces of fabric, each of which is 30m long. The shop sold 1/5 of the fabric. How many meters of fabric did the shop have left? Answer: 120

Giải:
Số mét vải đã bán là: 30m
Số mét vải còn lại là: 30 x 5 - 30 = 120 (m)

A shop has 5 pieces of fabric, each of which is 30m long. The shop sold 1/5 of the fabric. How many meters of fabric did the shop sell? Answer: 30

Giải:
Số mét vải đã bán là: 30m

Bala is 44 years old. His wife is 2 years younger than him. How old will his wife be in 12 year’s time? Answer: 54

Giải:
Tuổi của vợ Bala sau 12 năm nữa là: 44 - 2 + 12 = 54 (tuổi)

Bala is 45 years old. His wife is 8 years younger than him. How old will his wife be in 15 year’s time? Answer: 52

Giải:
Tuổi của vợ Bala sau 15 năm nữa là: 45 - 8 + 15 = 52 (tuổi)

Eight boys donated $858. 3 of them donated $96 each. How much did the 5 other boys donate altogether? Answer: 570

Giải:
Số tiền 3 bạn trai đóng quỹ là: 96 x 3 = 288 ($)
Số tiền 5 bạn trai còn lại đóng quỹ là: 858 - 288 = 570 ($)

Six boys donated $366. 2 of them donated $86 each. How much did the 4 other boys donate altogether? Answer: 194

Giải:
Số tiền 2 bạn trai đóng quỹ là: 86 x 2 = 172 ($)
Số tiền 4 bạn trai còn lại đóng quỹ là: 366 - 172 = 194 ($)

Jim plans to fill goods cars of a train with 180 tonnes of goods. How many goods cars are needed if each car can carry 30 tonnes? Answer: 6

Giải:
Số xe ô tô cần để chở hết số hàng hóa là: 180 : 30 = 6 (xe)

Mark plans to fill goods cars of a train with 180 tonnes of goods. How many goods cars are needed if each car can carry 20 tonnes? Answer: 9

Giải:
Số xe ô tô cần để chở hết số hàng hóa là: 180 : 20 = 9 (xe)

The average of all even numbers that are smaller than 150 is … Answer: 74

Giải:
Trung bình cộng của tất cả số chẵn nhỏ hơn 150 là: (148 + 0) : 2 = 74

The average of all odd numbers that are smaller than 100 is … Answer: 50

Giải:
Trung bình cộng của tất cả số lẻ nhỏ hơn 100 là: (99 + 1) : 2 = 50

The last digit of the product: 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x … x 9 is ... Answer: 0

Giải:
Ta có: 2 x 5 = 10
Suy ra: Tích trên có chữ số tận cùng là 0

The last digit of the product: 1 x 3 x 5 x 7 x 9 x … x 111 is ... Answer: 5

Giải:
Ta có: 5 nhân với số lẻ thì chữ số tận cùng là 5
Suy ra: Tích trên có chữ số tận cùng là 5

What is the difference between the greatest and the smallest three - digit number in which all digits are distinct? Answer: 885

Giải:
Hiệu hai số là: 987 - 102 = 885

What is the difference between the greatest and the smallest four - digit number in which all digits are distinct? Answer: 8853

Giải:
Hiệu hai số là: 9876 - 1023 = 8853

*Bài viết có sử dụng lời giải của bạn thanhha.

Khi mới ra thì Bài thi số 2 có tên gọi là "Vượt chướng ngại vật" nhưng hiện nay đã đổi thành "12 con giáp" nên hình minh họa có thể hiện cả hai dạng này.

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Trên cơ sở đề thi cấp huyện, tỉnh, quốc gia năm học 2015 - 2016, mình bổ sung thêm lời giải nhằm giúp cho các bé có tài liệu ôn thi, thêm tự tin khi bước vào vòng thi cấp huyện, tỉnh và quốc gia.

Các bạn có thể tải toàn bộ: Đề và đáp án ôn thi vòng huyện Toán tiếng Anh (Math ViOlympic) lớp 4 NH 2016 - 2017 tại đây.

Exam 1: Đỉnh núi trí tuệ

16 biscuit packs weight 4 kilograms. How many grams is the weight of a biscuit packs? Answer: 250


Giải:
Đổi 4kg = 4000g
Số gam của 1 cái bánh bích quy là: 4000 : 16 = 250 (g)

27 x 29 + 29 x … + 46 x 71 = 4600. The missing number is … Answer: 19


Giải:
Ta có:
27 x 29 + 29 x … + 46 x 71 = 4600
29 x … = 4600 - 27 x 29 - 46 x 71
29 x … = 4600 - 783 - 3266
29 x … = 551
… = 551 : 29
… = 19

An even number M is divisible by 5 if the last digit of M is … Answer: 0


Giải:
Số chẵn chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là 0

Betty has 25 marbles. Andrew has 7 marbles more than Carl. Carl has 9 marbles less than Betty. How many marbles does Andrew have? Answer: 23


Giải:
Số viên bi Carl có là: 25 - 9 = 16 (viên)
Số viên bi Carl có là: 16 + 7 = 23 (viên)

Calculate: 1350 : 45 = … Answer: 30

Calculate: 3640 : 14 = … Answer: 260

Convert: 4km2 = …m2. Answer: 4000000


Find the area of the parallelogram below? Answer: 40

Answer: 40

Giải:
Diện tích hình bình hành là: 8 x 5 = 40 (cm2)

Find the value of b such that the number 73b4 is divisible by 9? Answer: 4


Giải:
Số chia hết cho 9 có tổng các chữ số của nó chia hết cho 9
Ta có: 7 + 3 + b + 4 = b + 14
Suy ra: b = 4

Find the value of x such that 81420 : x = 345. Answer: 236


Giải:
Ta có: x = 81420 : 345 = 236

If x/7 = 45/63 then x = … Answer: 5


Giải:
Ta có: x = 45 x 7 : 63 = 5

Jane buys 22 candies for three children, Anna, Mary and Peter. Anna eats twice as many candies as Mary. Peter eats more candies than Mary but less than Anna. How many candies does Peter eat? Answer: 7


Giải:
Gọi:
Số kẹo Anna đã ăn là a
Số kẹo Mary đã ăn là b
Số kẹo Peter đã ăn là c
Theo bài ra ta có:
a + b + c = 22 (1)
a = 2 x b (2)
b < c < a (3)
Thay (2) vào (1) ta được:
2 x b + b + c = 22
3 x b = 22 - c
3 x b = 21 + (1 - c) (4)
Vì 21 chia hết cho 3. Suy ra: (1 - c) chia hết cho 3
Vì (1 - c) chia hết cho 3, suy ra: c có thể nhận các giá trị là: 1, 4, 7, 10
Nếu c = 1 thì 3 x b = 21 + (1 - c) = 21. Suy ra: b = 7 (loại vì b > c)
Nếu c = 4 thì 3 x b = 21 + (1 - c) = 18. Suy ra: b = 6 (loại vì b > c)
Nếu c = 7 thì 3 x b = 21 + (1 - c) = 15. Suy ra: b = 5 (nhận)
Nếu c = 10 thì 3 x b = 21 + (1 - c) = 12. Suy ra: b = 4 và a = 2 x b = 2 x 4 = 8 (loại vì a < c)
Vậy: Số kẹo Peter đã ăn là 7 viên

Katie has 300 cakes. She gives 12 of them to each of five her friends. How many cakes are left over? Answer: 240


Giải:
Số bánh Katie đã cho đi là: 12 x 5 = 60 (cái)
Số bánh Katie còn lại là: 300 - 60 = 240 (cái)

One pack of pencils has fifteen pencils. Four other packs have twenty pencils each. What is the total pencils in these five packs? Answer: 95


Giải:
Hộp thứ nhất có số bút chì là: 15 (cây)
4 hộp còn lại có số bút chì là: 20 x 4 = 80 (cây)
Tổng số bút chì có trong 5 hộp là: 15 + 80 = 95 (cây)

The 14 people at a party are 7 couples. Each man shakes hands with everyone except his own wife. No two women shake hands with each other. What is the total number of handshakes among these 14 peoples? Answer: 63


Giải:
Vì câu này hơi lắt léo, mình xin phép được tạm dịch như sau: “Trong 1 bữa tiệc có 14 người chia thành 7 cặp. Mỗi người nam đều bắt tay với mọi người trừ vợ anh ta. Không có hai người nữ nào bắt tay với nhau. Hỏi tổng số cái bắt tay của 14 người đó là bao nhiêu?”
Để giải được bài này, trước hết các bé cần nắm được công thức tính cái bắt tay. Nếu có n người thì số cái bắt tay là: n(n - 1) : 2

Sau đây là lời giải của bài này:  

Nếu cả 14 người đều bắt tay nhau thì số cái bắt tay là: 14(14 -1) : 2 = 91 (cái)
Vì có 7 người nam không bắt tay với vợ mình. Nên số cái bắt tay cần phải trừ đi là: 7 (cái)
Vì không có 2 người nữ nào bắt tay với nhau. Nên số cái bắt tay cần phải trừ đi tiếp là: 7(7 -1) : 2 = 21 (cái)
Tổng số cái bắt tay là: 91 - 7 - 21 = 63 (cái)

The average of 27 and 69 is… Answer: 48

Giải:
Trung bình cộng của 27 và 69 là: (27 + 69) : 2 = 48

The number of fractions m/n such that m + n = 2016 is… Answer: 2016


Giải:
“The number of fractions m/n such that m + n = 2016 is…” tạm dịch: "Số các phân số m/n thỏa mãn điều kiện: m + n = 2016"
Vì n phải khác 0 cho nên m sẽ có các giá trị từ 0 đến 2015. Suy ra: Số số hạng của m là: (2015 - 0) : 1 + 1 = 2016 (số số hạng). Tương ứng với m thì n sẽ nhận các giá trị từ 2016 giảm xuống đến 1. Như vậy ta có 2016 phân số m/n thỏa mãn điều kiện đề bài.

The pages of a book are consecutively numbered from 1 to N. There are 636 digits are there in this numbering. The value of N is … Answer: 248

Giải:
Từ trang 1 đến trang 9 có số chữ số là: 9 (chữ số)
Từ trang 10 đến trang 99 có số số hạng là: 99 - 10 + 1 = 90 (số hạng). Suy ra: Số chữ số là: 90 x 2 = 180 (chữ số)
Số chữ số còn lại là: 636 - 9 - 180 = 447 (chữ số)
Số trang tương ứng với 447 chữ số là: 447 : 3 = 149 (trang)
Giá trị của N là: 99 + 149 = 248 (trang)

The perimeter of a rectangular garden is 120m. Its length is 40m. Find its with? Answer: 20

Giải:
Chiều rộng hình chữ nhật là: 120 : 2 - 40 = 20 (m)

The sum of all 3 - digit numbers that are greater than 156 is... Answer: 487254

Giải:
Số có 3 chữ số đầu tiên lớn hơn 156 là: 157
Số có 3 chữ số cuối cùng lớn hơn 156 là: 999
Số số hạng là: 999 - 157 + 1 = 843
Tổng của tất cả các số có 3 chữ số lớn hơn 156 là: (157 + 999) x 843 : 2 = 487254

The sum of all natural numbers that are smaller than 500 and divisible by 5 is... Answer: 24750

Giải:
Số đầu tiên nhỏ hơn 500 và chia hết cho 5 là: 0
Số cuối cùng nhỏ hơn 500 và chia hết cho 5 là: 495
Đơn vị khoảng cách: 5
Số số hạng là: (495 - 0) : 5 + 1 = 100
Tổng của tất cả các số nhỏ hơn 500 và chia hết cho 5 là: (0 + 495) x 110 : 2 = 24750

The sum of two numbers is 124 and their difference is 36. What is the value of the larger number? Answer: 80

Giải:
Số lớn là: (124 + 36) : 2 = 80

The weight of green box is four times the weight of red box. Green box is 9kg heavier than red box. The weight of green box is …kg? Answer: 12

Giải:
Tỉ số giữa cái hộp màu xanh lá cây và cái hộp màu đỏ là: 4/1
Hiệu số phần bằng nhau là: 4 - 1 = 3 (phần)
Cái hộp màu xanh lá cây cân nặng là: 9 : 3 x 4 = 12 (kg)

There are … five - digit numbers. Answer: 90000

Giải:
Số các số có 5 chữ số là: 99999 - 10000 + 1 = 90000 (số)

Twenty cups of coffee cost $40. Jane has to pay $... for thirty six such cups of coffe? Answer: 72

Giải:
Giá tiền 1 cái cốc là: 40 : 20 = 2 ($)
Số tiền Jane phải trả là: 36 x 2 = 72 ($)

Using each of the digits 2, 3, 5 and 6 exactly once, form two 2 - digit number. What is the difference between the largest possible product and the smallest possible product of two such numbers? Answer: 62x53-25x36=2386

Giải:
Tích lớn nhất có thể có là: 53 x 62 = 3286
Tích nhỏ nhất có thể có là: 25 x 36 = 900
Hiệu của hai tích trên là: 3286 - 900 = 2386

Giải thích thêm: Mấu chốt của bài này là mỗi chữ số chỉ được phép dùng một lần. Cho nên mặc dù có thể tạo được những số có tích lớn hơn và nhỏ hơn hai tích ở trên nhưng đều bị loại vì không thỏa mãn đề bài là mỗi chử số chỉ được dùng 1 lần duy nhất. Mời bạn xem thêm bảng thống kê các tích được tạo thành dưới đây:


Which of following numbers is not divisible by 3? 273, 468, 587, 960. Answer: 587

Giải:
Ta có: 5 + 8 + 7 = 20. Suy ra: Số 587 không chia hết cho 3

Exam 2: Chọn cặp bằng nhau


The number of fractions a/b such that a + b = 2015 (=The greatest fraction a/b such that a - b = 2014)

The number of fractions a/b such that a + b = 2014 (=The greatest fraction a/b such that a + b = 2015)

Exam 3: Vượt chướng ngại vật

A boy standing upside down saw in a mirror a girl wearing a shirt with a number as shown below. What is the actual number on the girl’s shirt? Answer: 605


Giải:
Do bạn trai trồng cây chuối cho nên số ở trên áo của bạn nữ bị lật ngược. Số đúng là 605

A Physical lab lasts one hour. What fraction of the lab is completed 35 minutes after it begins? Answer: 7/12


Giải:
Ta có: 35/60 = 7/12

A store sells three different gift items costing 20 dollars, 40 dollars and 70 dollars, and three kinds of gift boxes costing 30 dollars, 50 dollars and 80 dollars. Helen buys one gift item and a gift box. How many different values can her total bill be? Answer: 6

Giải:
Vì Helen mua 1 gift item và 1 gift box cho nên hóa đơn xuất ra sẽ là tổng giá tiền của hai món hàng trên. Có 3 gift item và 3 gift box nên số hóa đơn xuất ra nhiều nhất là 3 x 3 = 9 hóa đơn. Trong 9 hóa đơn đó có 3 cặp hóa đơn có giá trị bằng nhau; thí dụ như: 40 + 80 = 50 + 70 = 120. Cho nên chỉ còn 6 giá trị hóa đơn khác nhau.

Mời các bạn xem bảng bên dưới:

Món hàng
Giá tiền ($)
Giá tiền ($)
Giá tiền ($)
Gift items
20
40
70
Gift boxes
30
50
80
Tổng số tiền phải thanh toán trên hóa đơn
20 + 30 = 50
20 + 50 = 70
20 + 80 = 100
40 + 30 = 70
40 + 50 = 90
40 + 80 = 120
70 + 30 = 100
70 + 50 = 120
70 + 80 = 150

Anh Vien was one of 18 athletes in the swimming team. They are numbered from 1 to 18. The sum of the numbers of the other 17 athletes is 155. What is Anh Vien number? Answer: 16

Giải:
Tổng tất cả các số áo của 18 vận động viên là: (1 + 18) x 18 : 2 = 171
Số áo của Ánh Viên là: 171 - 155 = 16

Joseph choose a whole number and multiplied it by nine. Which of the following numbers could not be his answer? Answer: 36363


Giải:
Ta có: 3 + 6 + 3 + 6 + 3 = 21
Suy ra: Số 36363 không chia hết cho 9

One of the following two - digit number is attached at the and of 2016 to make a six - digit number. Which number is attached if six - digit number is divisible by 3, 4 and 7? Answer: 84


Giải:
Dễ thấy cả 4 số,  201636, 201612, 201684, 201648 đều chia hết cho cả 3 và 4
Xét số 201684, ta có:
20168 : 4 x 2 = 2521
252 : 1 x 2 = 126
12 : 6 x 2 = 1
Suy ra: Số 201684 chia hết cho 7
Số phải tìm là: 84

Peter is taller than Edward but shorter than Jacob. Charlie is taller than John but shorter than Peter. Who is the tallest? Answer: Jacob

Giải:
Vì Charlie thấp hơn Peter mà Peter thấp hơn Jacob. Suy ra: Người cao nhất là Jacob

The area of this parallelogram is …cm2. Answer: 28


Giải:
Diện tích hình bình hành là: 7 x 4 = 28 (cm2)

The figure below show four squares of equal size. The shaded part of each is removed. Of the resulting figures, whole perimeter is equal to the perimeter of the uncut square?


The following figures are formed by identicl squares. Which figure has the smallest perimeter?


The total weight of 3 apples is equal to that of 4 bananas, and the total weight of 5 bananas is equal to that of 6 oranges. How many apples have the same total weight as 24 oranges? Answer: 15


Giải:
Vì trọng lượng của 5 quả chuối bằng trọng lượng của 6 quả cam, suy ra: Trọng lượng của 24 quả cam bằng trọng lượng của số quả chuối là: 5 x 24 : 6 = 20 (quả chuối)
Vì trọng lượng của 3 quả táo bằng trọng lượng của 4 quả chuối, suy ra: Trọng lượng của 20 quả chuối bằng trọng lượng của số quả táo là: 3 x 20 : 4 = 15 (quả táo)
Vậy: 18 quả táo có trọng lượng bằng 24 quả cam

There are four kids. If we compute the total ages of three of them at a time, the sums are 21, 24, 30 and 27 respectively. What is the difference in age between the oldest and the youngers among these four kids? Answer: 9

Giải:
Hiệu tuổi đứa trẻ lớn nhất và nhỏ nhất trong 4 đứa trẻ là: 30 - 21 = 9 (tuổi)

We want to cut a 28m wire into shorter wires of length 4m. We can only cut one piece of stick at a time. How many cuts are required? Answer: 6[spoiler=Giải]Số lần cắt là: 28 : 4 - 1 = 6 (lần)[/spoiler

What fraction matches the following image? Answer: 2/5


What is the value of 5/3 - 3/2? Answer: 1/6


What is this fraction in the simplest terms? 27/36 = ? Answer: 3/4
When 76 is divisible by a number, the remainder is 6. Which of following can not the value of that number? Answer: 5


Giải:
Vì số dư là 6 nên số chia không thể là 5

Which list of numbers is ordered from least to greatest? 3/12, 2/3, 1/5, 3/4. Answer: 1/5, 3/12, 2/3, 3/4
Bài viết có sử dụng lời giải của bạn Trợ giáo.

Đề và đáp án ôn thi vòng huyện Toán tiếng Anh (Math ViOlympic) lớp 4 NH 2016 - 2017 đã được đăng riêng tại đây. Để người đọc khỏi mất thời gian tìm kiếm, mình xin trích đăng lại.

sumo142007

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Thầy thaodo có tài liệu nào luyện thi toán T.A lớp 4 để chuẩn bị cho vòng thi quận/huyện sắp tới k ạ?

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Trên cơ sở đề thi cấp tỉnh năm học 2015 - 2016, mình bổ sung thêm lời giải nhằm giúp cho các bé có tài liệu ôn thi, thêm tự tin khi bước vào vòng thi cấp tỉnh và quốc gia.

Các bạn có thể tải toàn bộ: Đề và đáp án ôn thi vòng tỉnh Toán tiếng Anh (Math ViOlympic) lớp 4 NH 2016 - 2017 tại đây.

Exam 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1:
What is the remainder when 65870 is divided by 8?
Answer: 6

Giải:
Ta có: 65870 : 8 = 8233 (dư 6)
Vậy: Số dư là: 6

Question 2:
What number should be placed in the box to make ?

Answer: 18

Giải:
Ta có:
(□ - 8)/15 = 2/3
(□ - 8) x 3 = 2 x 15
□ x 3 - 8 x 3 = 30
□ x 3 = 30 + 8 x 3
□ x 3 = 30 + 24
□ x 3 = 54
□ = 54 : 3
□ = 18

Question 3:
The expression 4 x 1000 + 5 x 100 + 4 x 1 is equal to 4504

Giải:
Kết quả của phép tính là: 4 x 1000 + 5 x 100 + 4 x 1 = 4000 + 500 + 4 = 4504

Question 4:
Mya has 10000 dollars in bills of 40 dollars.How many 40 dollars- bills does she have?
Answer: 250 40 dollars- bills.

Giải:
Số hóa đơn có giá trị 40 đô la Mya có là: 10000 : 40 = 250 (hóa đơn)

Question 5:
A large box of candies and a small box of candies together cost 13 dollars. If the large box costs 5 dollars more than the small box, what is the price of the small box of candies?
Answer: 4 dollars.

Giải:
Tổng giá tiền của hai cái hộp là: 13 đô la
Hiệu giá tiền của hai cái hộp là: 5
Giá tiền của cái hộp nhỏ là: (13 - 5) : 2 = 4 (đô la)

Question 6:
Five years ago, Sarah was 7 years old. Two years later, she will be 14 years old.

Giải:
Tuổi của Sarah sau 2 năm nữa là: 7 + 5 + 2 = 14 (tuổi)

Question 7:
Six students had an orange eating contest. The graph shows the number of oranges eaten by each student. Mary ate the fewest oranges and Jack ate the fewest. How many more oranges did Jack eat than Mary?

Answer: 5 oranges.

Chú ý:
Câu: “Mary ate the fewest oranges and Jack ate the fewest” không chính xác vì trên biểu đồ không có thể hiện hai người ăn ít nhất như nhau.
Do đáp án của chương trình là 5 nên câu trên có thể phải sửa lại là: “Mary ate the fewest oranges and Jack ate the greatest

Nếu Mary ăn ít nhất thì số quả cam Mary ăn là 1 quả
Nếu Jack ăn nhiều nhất thì số quả cam Jack ăn là 6 quả
Số quả cam Jack ăn nhiều hơn Mary là: 6 - 1 = 5 (quả)

Question 8:
The numbers from 1 to 1000 are written. How many of these numbers have at least two digits 5?
Answer: 28 numbers.

Giải:
Số đầu tiên có hai chữ số 5 là số 55
Số cuối cùng có ba chữ số 5 là số 555
Ta tìm các số có ba chữ số còn lại mà trong mỗi số đó có ít nhất hai chữ số 5:
Trường hợp số có dạng a55 có 8 số (loại chữ số 0 và 5)
Trường hợp số có dạng 5a5 có 9 số (loại chữ số 5)
Trường hợp số có dạng 55a có 9 số (loại chữ số 5)
Vậy: Số các số từ 1 đến 1000 mà trong mỗi số đó có ít nhất hai chữ số 5 là: 1 + 1 + 8 + 9 + 9= 28 (số)

Question 9:
A fraction is equal to 2/5. The sum of its denominator and its numerator is 91. What is the difference between the denominator and numerator of this fraction?
Answer: 39

Giải:
Tổng của mẫu số và tử số là: 91
Tỉ số giữa tử số và mẫu số là: 2 : 5
Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 5 = 7 (phần)
Tử số là: 91 : 7 x 2 = 26
Mẫu số là: 91 - 26 = 65
Hiệu mẫu số và tử số là: 65 - 26 = 39

Question 10:
Five students do an exam with a maximum score of 50. The scores of four of the students are 41, 44, 46 and 49. The average of five students’ scores is the same as the score of the fifth student. The score of the fifth student is 45

Giải:
Tổng số điểm của bốn bạn là: 41 + 44 + 46 + 49 = 180 (điểm)
Số điểm trung bình của bốn bạn này là: 180 : 4 = 45 (điểm)
Vì điểm trung bình của cả 5 bạn giống với điểm trung bình của bạn thứ năm, suy ra: Điểm trung bình của bạn thứ năm là: 45 (điểm)

Exam 2: Fill in the blank with the suitable number

A movie theatre has eleven rows of seats. The rows are numbered from 1 to 11. Odd - numbered have 14 seats and even - numbered row have 15 seats. How many seats are there in the theatre? Answer: 159

Giải:
Số hàng ghế lẻ là: (11 - 1) : 2 + 1 = 6 (hàng)
Số hàng ghế chẵn là: 11 - 6 = 5 (hàng)
Tổng số ghế của hàng lẻ là: 14 x 6 = 84 (ghế)
Tổng số ghế của hàng chẵn là: 15 x 5 = 75 (ghế)
Tổng số ghế là: 84 + 75 = 159 (ghế)


Giải:
Theo bài ra ta có: Tổng các số hàng ngang, hàng dọc và hàng chéo bằng nhau và bằng: 18 + 15 + 12 = 45
Suy ra: Chữ số hàng chéo còn thiếu là: 45 - 14 - 15 = 16
Suy ra x là: 45 - 18 - 16 = 11Giải:
Theo bài ra ta có phòng của Anna và phòng khách là hình vuông
Ta có: 9 = 3 x 3. Suy ra: Cạnh hình vuông phòng của Anna là 3 m
Ta có: 16 = 4 x 4. Suy ra: Cạnh hình vuông phòng khách là 4 m
Suy ra: Chiều dài phòng ăn là: 20 : 4 = 5 (m)
Suy ra: Chiều dài nhà bếp là: 4 + 5 - 3 = 6 (m)
Diện tích nhà bếp là: 3 x 6 = 18 (m2)

Last year, Bob’s age is divisible by 7. This year, his age is divisible by 5. In how many years will Bob be 27 years old? Answer: 12


Ten million added to ten thousand equals … Answer: 10010000

The area of a rectangular garden is 36m2. Its has a length of 9m. its perimeter, in metres, is … Answer: 26


Exam 3: Cóc vàng tài ba

Anna scored 325 points during the badminton season. If her average point was 13 per game, how many games did she play? Answer: 25

If a machine produces 90 items in one minute, how many items would it produce in 20 second? Answer: 30


The average of five different natural number is 4. If the difference between the largest and smallest of these numbers is as large as possible, what is the average of the other three numbers? Answer: 2

Chú ý:
Câu: “If the difference between the largest and smallest of these numbers is as large as possible” có nghĩa là số lớn nhất trừ cho số nhỏ nhất thì bằng số lớn nhất.

Câu: “If the difference between the largest and smallest of these numbers is as large as possible, what is the average of the other three numbers?” có nghĩa là số lớn nhất trừ cho số nhỏ nhất thì bằng số lớn nhất và trung bình cộng của ba số còn lại là bao nhiêu? Vì đầu bài cho trung bình cộng của 5 số nên nếu ta bỏ số đầu và số cuối thì trung bình cộng của ba số còn lại cũng sẽ không thay đổi và vẫn bằng 4.

Do đáp án của chương trình là 2 nên câu trên có thể phải sửa lại là: “If the difference between the largest and smallest of these numbers is as large as possible, and if we erase the largest number and before of the largest number, what is the average of the other three numbers?”

The average of the number 21, 23, 25 and 27 is … Answer: 24
The perimeter of a rectangle is 3 times its length. If the perimeter is 120cm, the area of the rectangle is … Answer: 800 cm2

The value of 40 + 60000 + 500 + 30 is … Answer: 60570


Đề và đáp án ôn thi vòng tỉnh Toán tiếng Anh (Math ViOlympic) lớp 4 NH 2016 - 2017 đã được đăng riêng tại đây. Để người đọc khỏi mất thời gian tìm kiếm, mình xin trích đăng lại.

sumo142007

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Ai có đề thi và đáp an vòng thi cấp quận/huyện sáng nay vừa thi không ạ? Post lên cho em tham khảo với.
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ: Đề và đáp án vòng 8 (vòng huyện) thi Toán tiếng Anh (Math ViOlympic) lớp 4 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Exam 1: The puzzling picture


22 = The average of 12; 22 and 3245 = 3 x 15
46 = The average of 54; 19 and 6547= The average of 75; 30 and 36
135 = The sum of all numbers are between 10 and 20145 = 150 - 5
240 = 15 x 16260 = 13 x 20
300 = 3 x 100700 = 35 x 20
702 = 234 x 7 - 4 x 234889 = 1000 - 111
1300 = 13 x 120 - 2601600 = 40 x 40
2808 = 234 x 8 + 4 x 2343450 = The number 345* is divisible by 2 and 5
3500 = 35 x 35 + 65 x 353773 = 343 x 11
4050 = The smallest number 4*50 is divisible by both 3; 5 and 9 

Exam 2: The 12 zodiacs

15dm2 + 25cm2 = …cm2. Fill the suitable number in the blank. Answer: 1525


27 minutes 54 seconds + 16 minutes 23 seconds = x minutes y seconds. The smallest value of y is … Answer: 17


Giải:
Ta có: 27 minutes 54 seconds + 16 minutes 23 seconds = 43 minutes 77 seconds
Đổi: 43 minutes 77 seconds = 44 minutes 17 seconds
Vậy: Giá trị nhỏ nhất của y là 17 seconds

A fruit grocer bought 28 baskets of mangoes. Each basket contained 148 mangoes. He gave away 264 mangoes to the poor and packed the remaning mangoes in packets of 4. He sold each packet of mangoes for $7. What was the total amount of money he earned if he sold all the packets of mangoes. Answer: 6790


Giải:
Số quả xoài cửa hàng có là: 148 x 28 = 4144 (quả)
Số quả xoài còn lại sau khi người chủ cửa hàng cho người nghèo là: 4144 - 264 = 3880 (quả)
Số gói xoài là: 3880 : 4 = 970 (gói)
Số tiền thu được khi bán hết 970 gói xoài là: 970 x 7 = 6790 ($)

A pen costs $15. Sophia has to pay … dollars for such 11 pens. Answer: 165


Giải:
Số tiền Sophia phải trả là: 15 x 11 = 165 ($)

Alice gave 7 stamps to Benny but Charlotte gave 2 stamps to her. After that, Benny gave 3 stamps back to Alice and 8 stamps to Charlotte. Finally, each of them had 18 stamps. How many stamps did Alice and Charlotte have altogether at first? Answer: 32


Giải:
Số con tem Alice có lúc đầu là: 18 + 7 - 2 - 3 = 20 (con)
Số con tem Charlotte có lúc đầu là: 18 + 2 - 8 = 12 (con)
Tổng số con tem Alice và Charlotte có lúc đầu là: 20 + 12 = 32 (con)

Amy, Kit Mun and Mimei shared a certain amount of money. Amy received $120 more than Kit Mun. Mimei received $246, which was twice the amount of money Kit Mun received. How much money did Amy receive? Answer: 243


Giải:
Số tiền Kit Mun nhận được là: 246 : 2 = 123 ($)
Số tiền Amy nhận được là: 123 + 120 = 243 ($)

David had some money. His mother gave him $120 more. He bought 3 shirts at $47 each and spent $66 on food. He then shared the remaining money out among his two sisters equally. If his sisters received $30 each, how much money did David have at first? Answer: 147


Giải:
Số tiền David cho 2 chị gái là: 30 x 2 = 60 ($)
Số tiền David mua áo là: 47 x 3 = 141 ($)
Số tiền David mua áo và thực phẩm là: 141 + 66 = 207 ($)
Tổng số tiền David đã cho và sài là: 60 + 207 = 267 ($)
Số tiền David có lúc đầu là: 267 - 120 = 147 ($)

For every camera a salesman sold, he would receive $35. For every 5 camera he sold, he would receive an extra $25. How many cameras did the salesman sell if he received $470? Answer: 12


Giải:
Tiền thưởng khi bán được 5 máy quay phim là: 35 x 5 + 25 = 200 ($)
Tiền thưởng khi bán được 10 máy quay phim là: 200 x 2 = 400 ($)
Số máy quay phim cần phải bán thêm là: (470 - 400) : 35 = 2 (máy)
Số máy quay phim cần phải bán để được thưởng 470 đô la là: 10 + 2 = 12 (máy)

I bought some bowls and plates for $27. The number of plates I bought is 1 more than the number of bowls. If each plate costs $3 and each bowl costs $5, how many bowls did I buy? Answer: 3


Giải:
Số tiền mua 1 cái đĩa và 1 cái tô là: 3 + 5 = 8 ($)
Ta có: 27 : 8 = 3 (dư 3)
Suy ra:
Số đĩa đã mua là: 3 + 1 = 4 (cái)
Số tô đã mua là 3 cái

If 42a8 is divisible by 9 then the value of a is ... Answer: 4


Giải:
Ta có: 4 + 2 + a + 8 = 14 + a
Suy ra: a = 4

If 78a8 is divisible by 9 then the value of a is ... Answer: 4


Giải:
Ta có: 7 + 8 + a + 8 = 23 + a
Suy ra: a = 4

If a + b = 279, a < b and there are 16 odd numbers between a and b. Then the value of a is ... Answer: 123


Giải:
Hiệu hai số là: 16 x 2 + 1 = 33
Suy ra: Giá trị của a là: (279 - 33) : 2 = 123

If Martha saves $4 a day, she will use up all her money in 120 days. How long will she have the same amount of money if she decides to save $6 a day? Answer: 80


Giải:
Thời gian Martha có cùng số tiền để dành là: 4 x 120 : 6 = 80 (ngày)

Jaffar bought 3 similar books. Peter bought 2 similar pens and paid $12 less than Jaffar. If each book costs $6, how much do 48 such pens cost? Answer: 144


Giải:
Giá tiền 3 quyển sách là: 6 x 3 = 18 ($)
Giá tiền 2 cây viết là: 18 - 12 = 6 ($)
Giá tiền 1 cây viết là: 6 : 2 = 3 ($)
Giá tiền 48 cây viết là: 3 x 48 = 144 ($)

John has 12 pencil cases. There are 15 pencils in each pencil case. John has … pencils. Answer: 180


Giải:
Số bút chì John có là: 15 x 12 = 180 (cây)

The average of 13 and Y is 21. The value of Y is … Answer: 29


Giải:
Giá trị của Y là: 21 x 2 - 13= 29

The correct digit to fill in the blank such that 81...2 is divisible by 9 is ... Answer: 7


Giải:
Ta có: 8 + 1 + 2 = 11
Suy ra: Số còn thiếu là: 7

The last digit of the product: 4 x 14 x 24 x … x 114 is … Answer: 6

Giải:
Số thừa số của tích là: (114 - 4) : 10 + 1 = 12 (thừa số)
Ta có: 4 x 4 = 16
Suy ra: Cứ 1 nhóm 2 thừa số nhân với nhau có chữ số tận cùng của tích là 6
Ta có: 12 : 2 = 6
Suy ra: Chữ số tận cùng của tích là: 4 x 4 = 16
Vậy: Chữ số tận cùng của tích là: 6

The last digit of the product: 4 x 14 x 24 x … x 114 x 124 is … Answer: 4


Giải:
Số thừa số của tích là: (124 - 4) : 10 + 1 = 13 (thừa số)
Ta có: 4 x 4 = 16
Suy ra: Cứ 1 nhóm 2 thừa số nhân với nhau có chữ số tận cùng của tích là 6
Ta có: 13 : 2 = 6 (dư 1)
Suy ra: Chữ số tận cùng của tích là: 6 x 4 = 24
Vậy: Chữ số tận cùng của tích là: 4

The sum of the greatest 4 - digit number and X is 12349. The value of X is ... Answer: 2350


Giải:
Giá trị của X là: 12349 - 9999 = 2350

The sum of two numbers is 3429 and their difference is 1397. Find the smaller number. Answer: 1016


Giải:
Số bé là: (3429 - 1397) : 2 = 1016

There were 348 people attended Family Day at the beach. There were 248 less children than adults. There were 12 less women than men. How many men were there? Answer: 155


Giải:
Số người trưởng thành là: (348 + 248) : 2 = 298 (người)
Số người nam là: (298 + 12) : 2 = 155 (người)

Tom has 36 pears, 20 mangoes and 48 oranges. He packs each type of fruit into packets of 4. Then he sold each packet of pears for $5, each packet of mangoes for $6 and each packet of oranges for $2. How much did he earn from the sale of the fruit? Answer: 99


Giải:
Số túi lê là: 36 : 4 = 9 (túi)
Số túi xoài là: 20 : 4 = 5 (túi)
Số túi cam là: 48 : 4 = 12 (túi)
Số tiền bán lê là: 5 x 9 = 45 ($)
Số tiền bán xoài là: 6 x 5 = 30 ($)
Số tiền bán cam là: 2 x 12 = 24 ($)
Tổng số tiền bán trái cây là: 45 + 30 + 24 = 99 ($)

What number could you add to 123 to make 2017? Answer: 1894


Giải:
Số phải tìm là: 2017 - 123 = 1894

When Tony spent $45, the amount of money he had left was 6 times the amount of money Joanna had. If Tony had $921 at fisrt, how much did Joanna have left if she spent $4? Answer: 142


Giải:
Số tiền Joanna có là: (921 - 45) : 6 = 146 ($)
Số tiền Joanna còn lại là: 146 - 4 = 142 ($)

Exam 3: Đi tìm kho báu

12 boxes of chocolate candies are equivalent to 960 candies. The number of candies is the same for all boxes. How many candies are there in each box? Answer: 80


Giải:
Số kẹo chứa trong 1 hộp là: 960 : 12 = 80 (viên)

14 boxes of chocolate candies have 294 candies in the total. How many candies are there in each box? Answer: 10


Giải:
Số kẹo chứa trong 1 hộp là: 294 : 14 = 21 (viên)

25 boxes of chocolate candies have 250 candies in the total. How many candies are there in each box? Answer: 10


Giải:
Số kẹo chứa trong 1 hộp là: 250 : 25 = 10 (viên)

A shopkeeper had 36 boxes of chocolate bars. In each box, there were 234 chocolate bars. He repacked all of the chocolate bars into bags of 8 and sold each bag of the chocolate bars fo $9. How much money did he earn from the sales? Answer: 9477


Giải:
Số thanh sô cô la có là: 234 x 36 = 8424 (thanh)
Số túi sô cô la có là: 8424 : 8 = 1053 (túi)
Số tiền thu được sau khi bán hết số sô cô la có là: 9 x 1053 = 9477 ($)

Find y if 7 x (y - 45) = 567. Answer: 126


Giải:
Ta có:
7 x (y - 45) = 567
y - 45 = 567 : 7
y = 81 + 45
y = 126

Fill the suitable number in the blank: There are … numbers between 122 and 199 that end with 0. Answer: 7


Giải:
Số số thỏa mãn điều kiện đề bài là 7, gồm các số: 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190

Five boxes of chocolate candies are equivalent to nine hundred candies. The number of candies is the same for all boxes. How many candies are there in each box? Answer: 180


Giải:
Số kẹo sô cô la có trong mỗi hộp là: 900 : 5 = 180 (cái)

If 3/4 = 6/x then the value of x is … Answer: 8


Giải:
Giá trị của x là: 6 x 4 : 3 = 8

If 3/4 = x/12 then the value of x is … Answer: 9


Giải:
Giá trị của x là: 3 x 12 : 4 = 9

If 324/483 = 108/y then the value of y is … Answer: 161


Giải:
Giá trị của y là: 108 x 483 : 324 = 161

In the following figure, how many rectangles can you see. Answer: 18


Giải:
Có 6 hình chữ nhật nhỏ (đơn)
Có 7 hình chữ nhật tạo bởi 2 hình chữ nhật nhỏ
Có 2 hình chữ nhật tạo bởi 3 hình chữ nhật nhỏ
Có 2 hình chữ nhật tạo bởi 4 hình chữ nhật nhỏ
Có 1 hình chữ nhật tạo bởi 6 hình chữ nhật nhỏ
Số hình chữ nhật có trong hình là: 6 + 7 + 2 + 2 + 1 = 18 (hình)

Joachim subtracts 45 from a certain number and multiply the answer by 5. Then he divide the answer by 6 to get 125. What is the number? Answer: 195


Giải:
Số đó là: 125 x 6 : 5 + 45 = 195

Mary reads three books every month. She is busy and reads only one book on Jun. On September, she takes a break but does not read any books. What is the number of books that Anna read in this year? Answer: 31

Đề cho Mary đọc sách nhưng lại hỏi Anna đọc được bao nhiêu quyển

Giải:
Số sách cô ấy đã đọc trong năm nay là: 3 x 10 + 1 = 31 (quyển)

May wants to buy a rario which costs $138. She also wants to buy a television set which costs five times as much as the rario. If May bought only the television set, she would be short of $249. How much more money does May need to be able to buy both the television set and the rario? Answer: 387


Giải:
Giá tiền cái tivi là: 138 x 5 = 690 ($)
Số tiền May có là: 690 - 249 = 441 ($)
Số tiền phải trả khi mua cả tivi và radio là: 690 + 138 = 828 ($)
Số tiền May cần phải có thêm để mua cả tivi và radio là: 828 - 441 = 387 ($)

Rosana sews 234 buttons on dresses in a day. How many buttons will she have left after 5 weeks if she has 22340 buttons at fisrt? Answer: 14150


Giải:
Số nút áo đầm Rosana may được sau 5 tuần làm việc là: 234 x 7 x 5 = 8190 (nút)
Số nút áo đầm cần phải may tiếp là: 22340 - 8190 = 14150 (nút)

The average of all 2 - digit numbers which are divisible by 6 is … Answer: 54


Giải:
Số hạng đầu tiên là: 12
Số hạng cuối cùng là: 96
Trung bình cộng của tất cả các số có 2 chữ số chia hết cho 6 là: (96 + 12) : 2 = 54

The correct digit to fill the blank such that 89...05  is divisible by 9 is … Answer: 5


Giải:
Ta có:
8 + 9 + 0 + 5 = 22
27 - 22 = 5
Chữ số phải điền vào là: 5

The mass of a beaker with 6 identical marbles is 530g. The mass of the same beaker with 11 identical marbles is 680g. What is the mass of the empty beaker? Answer: 350


Giải:
Số viên bi cái ly thứ hai có nhiều hơn cái ly thứ nhất là: 11 - 6 = 5 (viên)
Suy ra: Cân nặng của 5 viên bi là: 680 - 530 = 150 (g)
Suy ra: Cân nặng của 1 viên bi là: 150 : 5 = 30 (g)
Suy ra: Cân nặng của 6 viên bi là: 30 x 6 = 180 (g)
Suy ra: Cân nặng của cái hộp không có chứa bi là: 530 - 180 = 350 (g)

The sum of all 2 - digit numbers which are divisible by 8 is … Answer: 616


Giải:
Số hạng đầu tiên là: 16
Số hạng cuối cùng là: 96
Đơn vị khoảng cách là: 8
Số số hạng là: (96 - 16) : 8 + 1 = 11 (số hạng)
Tổng của tất cả các số có 2 chữ số chia hết cho 8 là: (96 + 16) x 11 : 2 = 616

The value of a such that 234a is divisible by 2 and 5 is … Answer: 0


Giải:
Số chia hết cho cả 2 và 5 có chữ số tận cùng là 0
Suy ra: a = 0

There are 36 students in a class. 1/2 of them score 9 marks, 1/3 of them scorre 7 marks and the remaining student score 6 on a Maths test. How many students score 6 marks in the class? Answer: 6


Giải:
Số học sinh được điểm 9 là: 36 : 2 = 18 (học sinh)
Số học sinh được điểm 7 là: 36 : 3 = 12 (học sinh)
Số học sinh được điểm 6 là: 36 - 18 - 12 = 6 (học sinh)

Two watermelons cost as much as 8 apples. Mariane bought 3 watermelons and 8 apples for $40. How much more does a watermelon cost than an apple? Answer: 6


Giải:
Vì 2 quả dưa có giá bằng 8 quả táo nên 3 quả dưa và 8 quả táo có giá bằng: 3 + 2 = 5 (quả dưa)
Suy ra: 1 quả dưa có giá là: 40 : 5 = 8 ($)
Suy ra: 8 quả táo có giá là: 40 - (8 x 3) = 16 ($)
Suy ra: 8 quả táo có giá là: 16 : 8 = 2 ($)
Vậy giá tiền 1 quả dưa hơn giá tiền 1 quả táo là: 8 - 2 = 6 ($)

What number could you add to 45 to make 87? Answer: 42


Giải:
Số phải tìm là: 87 - 45 = 42

When I add a certain number to 278 and multiply the answer by 3, I get 900. What is the number? Answer: 22


Giải:
Số phải tìm là: 900 : 3 - 278 = 22

When M divided by 4 the remainder is 3. When M divided by 9 the remainder is 8. When M divided by 36 the remainder is … Answer: 35


Giải:
M chia cho 4 dư 3 có nghĩa là M thêm 1 hoặc thêm 5 hay thêm 9, 13, … thì chia hết cho 4
M chia cho 9 dư 8 có nghĩa là M thêm 1 hoặc thêm 10 hay thêm 19, 28, … thì chia hết cho 4
Xét các số có thể thêm cho M, ta thấy M thêm 1 vừa chia hết cho 4 vừa chia hết cho 9. Suy ra: M + 1 chia hết cho 36
Vậy khi M chia cho 36 có số dư là: 36 - 1 = 35

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog